69 lick, suijver ende om Godes wille hebben vergeven, soo zij doen bij desen, den manslach, bij hem aen den persoon van Dirck Willemsz. voornoemt begaen, zonder nu ofte ten eeuwigen dagen daerover eenige wraecke te sullen doen ofte begerende te geschieden, maar bekennen daerover absolutelick te zijn ge- soent, welcke vergiffenisse ende soen de voorss. vrienden van Bart Cornelisz. danckbaerlick accepterende van wegen den selven Bart Cornelisz., aen hunne zijde belooft hebben, soo zij beloven bij desen, dat den voorss. Bart, binnen een jaer ende ses weecken nae date van ’t feijt niet hier in den Hage noch in 't ooge ofte presentie van de voorss. vrienden sal comen ende dat hij voorts daernae altijt gehouden sal zijn de voorss. moeder ende weduwe mitsgaders de broeders ende susters ende vrienden van de nedergeslagen, gerust ende ongemoeijt te laten, mitsgaders oock d’ sel ve op straten ende wegen heusselick te schouwen nae gelegentheijt ende zijn beste vermogen. Ende wanneer hij Bart Cornelisz. in eenige herbergen mochte incomen, daer yemant van de vrienden van den overleden innezijn sittende, soo sal hij weder moeten uijtgaen ende in ’t gelach van de voorss. vrienden niet mogen comen, ten ware met hare toe- latinge ende believen; doch zoo hij Bart eerst in den herberg sate ende eenige van de vrienden den overleden daerin quamen, soo sal hij mogen blijven sitten. Op welcke voorss. conditiën ende restrinctien hem dese soen is gegunt, ende is voorts bij de voorss. vrienden van de perpetrant aen de voorss. moeder ende weduwe van den overleden neffens desen gerestitueert ende contant betaelt de doodschulden ende gerechticheijt van den officier, te samen bedragende vierenveertich Carolus gulden twaalff stuijvers, mitsgaders thien Carolus guldens ten behouve van de armen, die de voorss. moeder, weduwe ende vrienden van den overleden zaliger tot haere discretie sullen mogen distribueren. Waermede de voorss. vrienden ter wedersijden ter saecke ende in vougen als voren, finalick ende in 't vrien- delijcken zijngeaccordeert. Belovende desen in alle zijne poincten naer te comen ende voldoen, zonder nu ofte ten eeuwigen dagen daertegens te sullen doen ofte laten geschieden in eeniger manieren onder verbant als naer rechten, consenterendehiervan acte een off meer gelevert te werden, omme den voorss. Bart Cornelisz. te mogen strecken, als naer behooren. Aldus gedaen ende gepasseert voor mij Johan Adriaensz. van Warmenhuijsen, notaris publycq, etc. ter presentie van JanSijmonsz stoeldraeijer, ende Tobias Gillisz. van der Leij, coperslager, beijde wonende UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 77