7° Hage, als intercesseurs ende getuijgen hiertoe Bij mij Claes Maertensz. Klijck Adriaen Jansz. den Bout. XL. ’t merck van Trijntgen Hendricxc. ’t merck van Aeftge DircxdL Frans Maertensz. Bruijn. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. alhier in den gerequireert. Op huijden den i8en February 1622. ’t merck van Willemtge Dircxdl ’t merck van Job Willemsz. ’t merck van Jan Evertsz. -j- ’t merck van Derck Spierinxhouck. 't merck van Evert Spierincxhouc. Willem van Spierincxhoeck. Bij mij Aerent Maertensz. WlELMAEKER. ’t merck van Frans Jansz. Bij mij Sier Maertensz. Cleck. ’t merck van Claes Fransz. J- ’t merck van Aris Arentsz. ’t merck van J Jt merck van Cornelis Dercxz. ’t merck van Cornelis Barentsz. ’t merck van Jacob Jansz. ’t merck van Jacob Jeroensz. ’t merck van Jan Jansz. ’t merck van Cornelis Cornelisz. Bol. ’t merck van Cornelis Baertsz. 4- ’t merck van Adriaen Cornelisz. Bol. Jan Lievensz. Jan Sijmensz. Tobias Gellesz. van der Leije. Protocol van notaris J. A. van Warmenhuijsen. Op huijden den 2ien October 1622, compareerden, etc. d’eer- same Pieter van der Bruggen, valckenier van zijne Vorst. Gen. den prince van Oraengien etc oudt 55 jaeren, ende Pieter Franzs van Daelen, clerck ter finantie van de Ed. Mog. heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, oudt omtrent 40 jaren, beijde wonende alhier in den Hage, ende hebben bij ware woorden ende hare conscientien, in plaetse van eeden, ten versoecke van Pieter Aelbertsz. van Ham, mede woonende alhier, getuijcht, geattesteert ende verclaertwaerachtichte wesen, dat in de maent van May laetstleden, sonder anders den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 78