71 perfecter! tijt te hebben onthouden, sij getuijgen bij den capiteijn Jan Waddel, d eene als desselffs goede kennisse, ende d ander als swager van zijnen vaendrager Jan van Palesteijn, sijn versocht geweest met hem te willen handelen ende de saecke sulcx te dirigeren, dat hij capiteijn ’t voorss. vaendel aen hem mochte hebben, omme t zelve aen yemant anders te geven, die ’them belieffde, ende dat Palesteijn mitsdien ’t selve tot zijnen behouve sonde affstaen, om een seeckere somme van penninghen, die zij met malcanderen souden connen accorderen. Op welck versouck zij getuijgen met kennisse van den burge meester Palesteijn, des voornoemden vaendragers vader, soo vele hebben gedaen, dat den voorsseijden capiteijn Waddel ende zijnen voorsseijden vaendrager ’t samen zijn geaccordeert ende hij vaendrager ’t vendel affgestaen heeft voor de somme van ses hondert Carolus guldens; ende sij getuijgen den voor noemden capiteijn in ’t doen van de handelinge vragende, voor wien hij ’t selve dede, antwoorde, dat zij niemant als hem hadden te kennen, ende soo haest hij ’tjaewoordt, te weten d’approbatie van de heeren, hadde, dat hij ’t gelt datelick soude tellen, gelijck dienvolgende, soo haest de handelinge gesloten ende voltrocken was, hij capiteijn ofte zijnen solliciteur Bonser ’t meerendeel van de belooffde penninghen heeft getelt ende ’t ander (hoewel het mede gereet behoorde gegeven geweest te zijn) mede belooft te betaelen, daertoe hij Van der Brugge met des vaendragers vader voornoemt den requirant hebben geseijt gehadt, dat hij soude gaen bij den voorsseijden capiteijn Waddel ende sijne penninghen ontfangen, alsoo hem hondert guldens daeruijt geassigneert ende belooft warenoock te voren aen Lancelot Angelo hebbende gevraecht, off hij’t vaendel soude hebben, seijde ’t zelve niet te weten, off het was voor des capiteijns broeder ofte voor hem; seijde oock, dat hij niet een stuijver voor ’t vaendel wilde geven, nochte zijne ouders daer- mede beswaren, maer soo den capiteijn hem ’t selve niet wilde schencken voor zijnen dienst, dat hij 't mochte laten, ende dat hij dan van de compagnie wilde gaen. In vougen, dat hij capiteijn gehouden is de voorsseijde penninghen aen den requirant te betalen, als die originelick schuldig wesende ende niemant anders in ’t contracteren van ’t voorsseijde vaendel daerover bekent geweest zijnde nochte zij getuijgen niet hebbende geweten, voor wien hij ’t selve dede. Sluijtende zij getuijgen hiermede hare verclaringhe, presenteren, etc. Aldus gedaen ende gepasseert in’s-Gravenhage, ter presentie UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 79