Corn, van der Wolff. 72 XLI. Op huijden 8 Juny 1640, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris, bij den hove van Hollant gead- mitteert, in ’s Gravenhage resideerende, ende voor de naerge- noemde getuijgen Sr. Johan Verbrugge. valckenier van Zijne Hoocheijt prince van Orangie, woonende alhier in den Hage, out omtrent 63 jaeren, ende heeft ter requisite ende versoucke van Jacob van Neel ende Hendrick Deelen, knechts van de valckeniers van prince cardinael, woonende tot Bruusel, ge- tuijcht, verclaert ende gedeposeert waerachtig ende hem deposant wel bekent te wesen, dat alle valkeniers ofte weijluijden ofte haere knechts, ’t sij waer deselve sonde mogen woonen, altijt voor desen, vrij ende vranck hebben mogen passeren ende trecken, gelijck sij tegenwoordichnoch sijn doende, door ’tgansche lant, soowel ten plattenlande als door besloote steden, naer sulcx vereijscht, soo van d’een als d’ander zide, sonder daertoe oyt paspoort van den prince cardinael versocht ofte noodich gehadt te hebben, welcke vrijdom hij deposant nu der tijt van omtrent vijfftich jaeren valckenier geweest sijnde, altijt genooten heeft ende noch dagelijcx, als hij ofte sijn knechts op reijs sijn, sijn genietende. Allegeerende voor redenen van wetenschap, dat hij deposant noch in de maent van October 1639 lestleden reijsende naer Brabant ende de quartieren daeromtrent, alsdoen gepasseert ende getrocken is door de steden van Antwerpen, Bruijssel ende andere aldaer bijleggende plaetsen ende ten selven tijde gelogeert geweest te sijn binnen Bruijssel voornoemt ten huijse van des voorss. requirants meesters. Oock mede dat hij deposant voor desen, voor de leste reductie der stadt Breda, meestentijt door deselve stadt, als oock door Mechelen, Lier, Herenthals ende andere steden is gepasseert, sonder dat hem ofte sijn knechts aldaer paspoort affgevordert, veel minder aen- gehouden ofte eenig beletselen aengedaen is geweest. Eijndi- gende hij deposant hiermede sijne depositie. Presenteert d’selve fallen tijde, des noot ende daertoe versocht sijnde, voor alle UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. van Cornelis van der Wolff, burger alhier in den Hage, ende Garbrant Adriaensz, clerck van mij notaris, als getuijgen. P. F. van Dalen. P. van der Bruggen. Protocol van notaris J. A. van Warmenhuijsen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 80