Adam de Koninck. 73 XLII. den requirant gestorven is. geloove hiertoe gerequireert. Jan Verbruggen. Pieter Vereijssen. Pieter van Groenevelt, nots. publicq 1640. Protocol van notaris P. van Groenevelt. rechten ende rechteren met solemnele eede te confirmeeren ende bevestigen Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage ten huijse van den deposant ten dage ende jaere voornoemt, ter presentie van Pieter Vereijsse ende Adam de Coninck, clerq mijns notaris, als getuijgen van Op huijden den 831en Meert 1645 compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s Gravenhage resideerende, ende voor de naer- genoemde getuijgen Bartholomees Roelants, out45 jaeren, ende Theunis Huijbertss, out 35 jaeren ofte elcx daer omtrent, beijde valckeniers, woonende alhier in den Hage. Ende hebben ter requisitie ende versoucke van Monsieur Willem Verbrugge, valckenier van sijne Hoocheijt, mede woonende alhier, getuijcht, verclaert ende gedeposeert waerachtich te wesen ende eerstelick d’voorn. Bartolomees Roelants, dat omtrent drie jaeren geleden, sonder den perfecten dag onthouden te hebben, hij deposant gecomen is bij Bocxel omme te reijsen naer Verckens-weert, alwaer hem alsdoen ontmoetet sijn Jacob Gerritss ende Faes Theuniss, beijde mede valckeniers, bij haer hebbende verscheijde vogels ende onder anderen twee witte IJsselantse tassels, gecomen ofte gecocht van Jan Mom, dewelcke bij hem deposant besien sijnde, heeft bevonden, dat een van deselve twee tassels doen ter tijt ’t heffen hadden, daeruijt oordeelende, datd’selve vogel niet lang conde leven, gelijck oock de geseijde vogel tot Dordrecht gebracht wesende, aldaer van ’t voorss. heffen is gestorven. Ende de voorss. deposanten te samen, dat den voorss. tweede overblijvende IJsselantse tassel, vier off vijff dagen daernaer, alhier in den Hage ten huijse van den voorn, requi rant gebracht wesende, sijluijden aldaer gesien hebben, dat d'selve tweede vogel mede ’t heffen ende daer beneffens de piepende craack hadde ende dat die vogel puerlijck van deselve gebreecken alhier ten huijse van UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 81