74 XLIII. Pieter van Groenevelt, nots. publicq. 1645. sonder dat de ruijs-huijfiden van de voornoemde twee IJselantse tassels oijt affgeweest sijn om op de bant te nemen. Eijndigende sij deposanten hiermede haere depositie. Presenteeren’t selve t’ allen tijden,des noot sijnde,ende in cas van recollement versocht sijnde met solemneele eede te confirmeeren ende bevestigen. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage ten dage ende jaere voornoemt, ter presentie van Willem de Richter ende Jan Huijbrechtss, als getuijgen van geloove hiertoe gerequireert. Dit merck J- gestelt met Meus Roelants. d'eijgen hant van Wilhelm Richter. Theunis I-Iuybertss, Dit merck J- gestelt met d’eijgen hant van Jan Huybertss. Protocol van notaris P. van Groenevelt. Op huijden den derden December 1646, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s-Gravenhage residerende, ende voor de naergenoemde getuijgen Willem Verbrugge, valckenier van sijn Hoocheijt,ter eenre ende Heijnderick de Gyer,mede valckenier van Hoochgemelde Sijne Hoocheijt, ter andere sijde, ende ver- claerden sij comparanten, alsoo tusschen henluijden voor desen diversche processen waren ontstaen, ende noch verders ge schapen waren te sullen rijsen, ter saecke van de valcken- vangerije in het Rijck van Noorwegen, dat sijluijden, om alle question ende onlusten in toecomende tijt te voorcomen, door d’intercessie van den WelEedelen Gebooren ende Gestrengen heere overste Henderick Bielke ende Johan Luden, coopman tot Amsterdam, met malkanderen zijn geaccordeert in voegen ende manieren, hiernae volgende, dat namentlijck de voor noemde Verbrugge heeft belooft, gelijck hij belooft bij desen, aen den voornoemde De Gyer jaerlijcx vrij uijt te keeren de nombre van tien vogelen, te weten vijff geervalcken ende vijff geertarssels, alle leverbaer, te leveren d’eene helft van de eerste ende de wederhelft van de laetste overcomende vogelen, ’t sij alhier off in Brabant, soo d’selve aldaer comen te ver vallenende in cas het mochte gebeuren, dat de eerste ofte de laeste over te comen vogelen door ongeluck off andersints uit de protocollen der haagsche notarissen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 82