DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. 75 UIT alhier in den Hage niet en arriveerde, maer onder weege bleven, dat echter de voorss. Verbruggen gehouden sal wesen de leverrantien der vogelen in vougen alsvooren te doen, ende dat van jare tot jare geduijrende het leven van de respective comparanten, ofte soo lange de voorss. Verbruggen 't effect van den octroije, van sijne konincklijcke Majesteijt van Dene- marcken hem verleent, sal genieten, gelijck hij ’t selve tegen- woordich genietende is, ende oock anders niet, als wanneer de voornoemde De Gyer wederom sal blijven in sijn geheel, ende de voornoemde Verbrugge voor de voorss. De Gyer, comende te overlijden, mitsgaders desselffs Verbruggens naer- comelingen sijn recht van de Hoochgemelde Zijne Conincklijcke Majesteijt van Denemarcken vercrijgende, d’selve alsdan, ende oock anders niet, verbonden sullen sijn naer te comen ende te voldoen allen 't geene bij den voorss. Verbruggen bij des en is belooft, mits dat den voornoemde De Gyer in dat cas oock sal sijn verobligeert te presteren alles dat bij hem mede in desen contracte aengenomen ende belooft is; derhalven sal den voornoemde De Gyer tot desselffs Verbruggens behoeve afstande doen, gelijck hij doet bij desen van alle soodanigen recht, actie ende pretensie, als hij eenichsints heeft ofte meent te hebben op de valckevangerije in Noorwegen, tot wat plaetse het oock soude mogen sijn, ende namentlijck mede van de valckevangerije op Wardehuijsleen, alle welcke recht, actie ende pretensie, ’t sij bij octroy van Hoochgemelte Sijn Coninck lijcke Majesteijt van Denemarcken ofte andersints bij hem De Gyer verkregen, hij bij desen cedeert, overdragt ende trans porteert aen den voornoemde Verbruggen, beloovende hem daermede na desen geensints te behelpen nochte den voor noemde Verbrugge, sijn knechts ende dienaers ofte 't recht van hem vercrijgende in de vreedige possessie van de voorss. valckenvangerije door het voorss. geheele rijck van Noorwegen, te wat plaetse het soude mogen zijn, geen van dien uijtgesondert, eenichsints te turberen ofte mollestatie aen te doen nochte oock te gedoogen, dat hetselve bij ijemant anders, wye het soude mogen sijn, uijt sijn De Gyers hooffde gedaen sal werden, maer dat hij De Gyer ter contrarye hem Verbruggen alle faveur ende behulp (doch buijten sijne schade) sal doen tot het weren van alle beletselen ende empeschementen, die hem Verbruggen bij yemant anders, wye het oock soude mogen zijn, aengedaen soude mogen werden, met dese expresse stypulatie, dat yndien den voornoemde De Gyer daerin eenichsints soude mogen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 83