?6 XLIV. die hiernaer genoemt Ten oirconde Pr. Groenevelt, nots. publ. 1646. Protocol van notaris P. van Groenevelt. Op huijden den 2o'n- Decembris 1646, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s-Gravenhage residerende, ende voor de naergenoemde getuijgen Sr Willem Verbruggen, valckenier van Zijne Hoocheijt, woonende alhier in den Rage, ter eenre ende Joachim Mom, woonende tot Voornoordenfiszcj inljslant, ter andere sijden, ende verclaerde de voornoemde comparanten metten anderen versproocken ende geaccordeert te sijn, nament- lyck dat de voornoemde Joachim Mom aen de gemelde Sr. Verbruggens gemachtichde in IJslant voorss. in de toecomende jaer 1647 twintich stuck vogelen, soo d’* comen te manqueeren, de voornoemde Verbruggen van het tegenwoordige contract sal sijn ontslagen ende niet gehouden en sal sijn eenige valcken aen den voornoemde De Gyer te leveren tot naercominge van alle ’t welcke voorss. is, de voor noemde respective comparanten hebben verbonden hare per soenen ende goederen, present ende toecomende, geen van dyen uijtgesondert derselver ende de keure van dyen subjecterende allen hoven, heeren rechten ende rechteren ende specialyck den hove van Hollant, te vreden zijnde haerluijden in den inhouden van desen vrijwillichlijck bij den hoogen rade in Hollant te laten condemneren ende in het versoeck van de voorss. condempnatie te consenteren, constitueerende daertoe de voornoemde Verbruggen, Pieter van Luchtenburch ende Maerten Eversdijck, ende de voornoemde De Gyer, Jacob Vileers, ende Abraham van Hoochbrugh, hare respective pro cureurs, postuleerende voor den voorss. Hoogen Rade ende elex van deselve in ’t bysonder. Beloovende sij comparanten d’selve condempnatie van waerden te houden ende doen houden onder verbant ende bedwang als vooren. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s-Gravenhage, ten dage ende jaere voornoemt, ter presentie van Pieter Bock, mede notaris alhier, ende Jan Willemsz. van Gorckum, als getuijgen van geloove hiertoe gerequireert, die de oiriginele minute deses, onder mij notaris voornoemt berustende, neffens de comparanten mede onder- teeckent hebben. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 84