77 werden, leveren offte besorgen sal, daervooren de voornoemde Sr Verbruggen gehouden sal wesen ende belooft bij desen aen de voorss. Mom te betalen, te weten voor de alderschoonste witte valcken ende tarssels, die in IJslant gevangen werden ofte te becomen sijn, dertich rijcxdaelders voor ’t stuck, ende voor de witte valcken ende tarssels, die daeraen volgen ende niet de alderschoonste sijn, vooryder vijfifentwintich rijcxdaelders, mitsgaders voor de hager valck off tarsel, die gemeen sijn ende dubbelden hager genaempt werden, yder stuck tien rijcxdaelders, ende dat alleenlijck tot het voorss. getal van twintigh toe, ende meerder niet, ten waere de voornoemde Sr Verbruggen meerder vogelen begeerden, die alsdan in vougen alsvooren gelevert sullen moeten werden; dat mede d'voorss. Mom in den jaere 1648 daeraen volgende alhier in den Hage aen de voornoemde Sr Verbruggen besorgen off leveren sal gelijck getal van twintich stuck, daervooren denselven Verbruggen aen de voorss. Mom sal geven ofte betalen, namentlijck voor de witte valcken off tarsels, uijt IJslant comende, het stuck vijff en dertich rijcxdaelders, ende voor yder stuck IJslantsche hager, 't sij schoone, gemeene off dubbelde, sestien rijcxdaelders, welcke laetste leverantie alhier in den Hage sal moeten geschieden voor Alderheijligen 1648 voorss., off ten langsten veertien dagen daernaer; off sal andersints den voornoemden Sr. Ver bruggen in sijn believen staen d’voorss. vogelen aen te nemen, off niet; dat oock alle de voornoemde te leveren vogelen sullen moeten wesen heelveerich ende gesont, mitsgaders leverbaer, ende dat de betaling voor de voorss. vogelen gedaen sal werden neffens de leverantie. Ende is wel expresselijck geconditioneert, dat d’voorss. Mom aen niemant anders, wie ’t ende waert soude mogen wesen, eenige voogelen sal mogen vercoopen off leveren dan aen de voorss. Verbruggen, op de verbeurte van de vogelen, die bevonden sullen werden aen andere vercocht off gelevert te sijn, ten proffijte van de armen alhier; ende sal dit accoort dueren. soo lange bevonden sal -werden, dat bij heur compa ranten in de voorss. handelinge geen schade wert gedaen. Alle ’tgeene voorss. is d’voornoemde comparanten te samen ende elcx voor soo veel hen aengaet, belooven punctuelijck naer te comen ende wel te achtervolgen; sonder immermeer daertegens te doen off laten doen in geenderhande manieren, daeronder verbindende haere respective persoonen ende goederen, egeen uijtgesondert, tot subjectie van allen rechten ende rechteren. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 85