Willem Verbruggen. 78 XLV. Protocol van Notaris P. van Groenevelt. van Bartholomees Roelants ende UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den 26 Octobris 1648, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteerd in ’s-Gravenhage residerende, ende voor de naer- genoemde getuijgen Sr. Hendrick de Gier, valckenier van Sijne Hoocheijt, woonende alhier in den Hage, ende bekende bij desen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen Sr. Willem Ver bruggen, mede valckenier van Hoochgemelde Sijne Hoocheijt, oock alhier woonachtich, ofte toonder deses, de somme van twee hondert sesentsestich gulden 12 stuijvers tot 20 stuijvers ’t stuck, spruijtende uijt saecke van den coop van acht vogelen, namentlijck vier Noortse geertarsels ende vier Noortse geer- valcken, alle gesonde ende leverbaere vogelen, bij hem com parant voor de overlevering gevisiteert ende tot sijnen conten- temente ontfangen, enz. Aldus gedaen ter presentie Jan Rutten, als getuijgen. Jochim Mumt. Meus Roelants. Jan Rutten. Ten oirconde. Pr. Groenevelt, nots. publ. 1646. Protocol van notaris P. van Groenevelt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 86