DE BETEEKENIS VAN DE HAAGSCHE OPSTOOTJES IN DEN PATRIOTTENTIJD. Oranje en de Staatsgezinde partij staan sedert de 17e eeuw steeds tegenover elkaar, nu eens triomfeert de eene, De gebeurtenissen, welke in den zoogenaamden Pa triottentijd hier in Holland plaats vonden, dragen over het algemeen een geheel ander karakter dan die in de land provinciën. Wel heerschte overal ontevredenheid, uiterlijk vertoonden alle gewesten wel overal hetzelfde gelaat, wel stonden overal de gezichten hoogst ernstig. De zin voor humor scheen overal bijna volkomen gedoofd; uit aller trekken bleek een innerlijk misnoegen, maar toch, wat de oorzaken betreft, valt een groot verschil te onderkennen. Wie zich mengt in een strijd tusschen man en vrouw, loopt altijd gevaar van beiden klappen op te loopen. Dit zelfde gold ook voor de z.g. Patriotten, die zich in den strijd tusschen de twee politieke groepen begaven, de Prins- gezinden en de Staatsgezinden, welke beide krachtens een lang verleden hier in de Republiek bestaansrecht hadden, elkaar echter thans in de tweede helft der i8e eeuw in evenwicht hielden wellicht ook omdat zij elkaar niet aan durfden. De Patriotten werden het kind van de rekening in Holland in 1787, in de landgewesten was hun rijk reeds eerder uit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 87