86 HAAGSCHE OPSTOOTJES IN DEN PATRIOTTENTIJD. de Prins het mikpunt van de aanvallen der anti-stadhou- derlijke partij. Geen ongelukje of het werd hem voortaan geweten. Onze marine was in den oorlog ontegenzeglijk allerjammerlijkst te kort geschoten. Zij had vooral op haar kerfstok, dat in het begin van den oorlog onze koop vaarders onbeschermd bij tientallen in handen van de Engelschen gevallen en buitgemaakt waren. Haar plicht, bescherming te verleenen, had zij nagenoeg verwaarloosd. Maar ook voor haar grootste taak, de offensieve kracht, bleek ze slecht berekend. Wat was n.l. het geval?. In overleg met Frankrijk had men een plan van aan val opgesteld, waarbij bepaald was, dat men een es kader zou zenden om zich met de Fransche vloot te ver- eenigen, teneinde gemeenschappelijk de Engelschen aan- tevallen. Zoo goed mogelijk is dan ook een eskader door ons uitgerust, en in zee gestoken, maar in plaats van de reis zijner bestemming, naar Brest te vervolgen, maakte het eskader halverwege rechtsomkeert, en het Neder- landsche eskader keerde zonder een schot gelost te hebben in de havens terug. Hevige verontwaardiging in Holland was hiervan het gevolg. Het regende verwijten aan het adres van den Prins, terwijl als motief van den terugkeer een onvol doende uitrusting werd opgegeven. Die mislukte tocht van Brest was een jammerlijk échec. Als men het goed nagaat niet in de eerste plaats voor den Prins, hoewel het dezen ook wel trof, maar zeker voor de Hollandsche regenten, die na 1770 den Prins weinig gesteund hadden in zijn plannen tot verheffing en uitbreiding der vloot, onder invloed van de inblazingen van den Franschen gezant. Heftige aanvallen op het beleid van den Prins zijn niet temin het gevolg. De toon der regenten tegen hem wordt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 95