88 HAAGSCHE OPSTOOTJES IN DEN PATRIOTTENTIJD. en eerbied te kennen Schutters mitsgaders hun chef hebben nu maar in dit bijzonder (’s-Gravenhaagsche Vrijdagsche Courant v/d 6 Dec. 1782). Dank Adres aan Z. D. H.. den Heere Prince van Oranje en Nassau, Erf-Stadhouder, Capitein-Gen. en Admiraal der Vereen. Nederlanden etc. etc. voor de Openhartige en zeer voldoende Openingen weegens het bestier der Zeemagt van den Staat en Vaderlijke Zorge met alles, wat mogelijk is, aan gewend te hebben tot behoud van het lieve Vader land, Vrijheid en Godsdienst. betoogen van ondergeschikten aan eenmaal een betrekkelijke waarde, geval is die al zeer gering. Blijkbaar achtte men in de Prinselijke kringen deze uiting ook niet voldoende en achtte men het noodig, dat er wat meer gebeurde. Een ander adres werd ontworpen van den volgenden inhoud: Doorluchtigste Vorst en Heere. Geeven met schuldige onderdanigheid de ondergeteekenden, alle Burgers en Ingezetenen van 's-Gravenhage Dat de ondergeteekenden zeedert een geruimen tijd met groot leedwezen en verontwaardiging vernomen hebben de ongegronde vermoedens, leugens en calumnien van veele kwalijk geinten- tioneerde ingezeetenen van allerlei staat en rang in onze Repu bliek, omtrent het gedrag ’t welke Uwe D. H. in het bestieren van ’s lands zeemagt, zeedert het uitbersten van den oorlog met Engeland gehouden heeft; Dat die toomelooze lasterzugt en ongehoorde licentie van eenige ontaarde Ingezetenen en oproermakers zoo verre is gegaan, dat men zig niet ontzien heeft, om de goede naam en reputatie van Uwe D. H. zelfs bij verscheide fameuse libellen en lasterschriften so onregtvaardig als straffeloos te bezwalken, en Hoogstdenzelven op de schandelijkste wijze ten toon te stellen, en als een verrader van ’t Vaderland en de oorzaak van deszelfs tegenwoordige rampen met de haatlijkste coleuren af te schilderen en bij de gemeente zwart te maaken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 97