89 HAAGSCHE OPSTOOTJES IN DEN PATRIOTTENTIJD. De colporteurs, die met dit dankadres rondliepen, waren twee verdachte individuen, nl. een zeker heer Vermeulen, boekhandelaar, (mag men den schrijver van het „Echten Omstandig Bericht wegens het gesmeede dog mislukte Oproer” gelooven), een persoon van allergeringste afkomst, Dat de ondergeteekenden, gelijk ook alle braave en welmee- nende ingezeetenen van Jt Vaderland, zig in tegendeel ten vollen verzekerd gehouden hebben, dat de zogenaamde inactiviteit en beklaaglijke staat van onze Zeemagt geenszints aan een verkeerd gedrag of kwaade directie van Uwe D. H., maar aan andere oorzaken en omstandigheden, die geheel buiten Uwe Hoogheid zijn en wel specialijk aan een verwaarloozing en verval van gemelde Zeemagt, zeedert den tijd van omtrent 80 jaaren, was toe te schrijven. Dat Uwe D. H. eindelijk, ter verdediging van deszelfs ge schonden eere. goeden naam en reputatie en tot weeringe van alle vuilaardige insimulatien en lasteringen, noodig en raadzaam geoordeeld heeft om op den 7 October 1782 aan H. H. M. over te geven een missive, beneffens een ample memorie, behelsende een gedetailleerde opening van Zijn gehouden Directie als Admiraal-Generaal van de Unie: Ten einde daar door zoowel zijne tijdgenooten als de onbevooroordeelde postenteit, te over tuigen, en met onwraakbare bewijsen te staaven. dat er staande desen oorlog geene inactiviteit of werk- en ijverloosheid in het publiek bestuur en het werk der marine plaats gehad heeft. Dat de ondergeteekenden derhalven gemeent hebben, niet langer te moeten uitstellen, maar dit tegenwoordige tijdstip waar te nemen, om aan Uwe D. H. opentlijk en op de plegtigste wijze te betuigen hunne gevoelens, niet alleen van liefde, eerbied en onverbreekbare verknochtheid, die hen ten opzigte van Uwe Hoogheid altoos bezield hebben, maar teffens ook van neederige erkentenis en oprechte dankbaarheid wegens hoogstdesselvs betoonden onvermoeiden ijver, enz. En voorts met betuiging en verzeekering dat Uwe D. H. de ondergeteekenden ten allen tijden zal bereid vinden, om als getrouwe burgers en schutters „agtervolgens hun eed en pligt”, Uwe dierbare en luisterrijke persoon, mitsgaders vorstelijk huis, tegen alle aanvallen, conspiratien en onderdrukkingen Zijner vijanden met hun goed en bloed te helpen beschermen en verdeedigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 98