II. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Het eerste stuk is een gewoon huurcontract van 27 April 1641; wij publiceeren het, omdat eruit blijkt, dat de 1 Vroeger dan ik had verwacht ben ik in staat de serie van notarieele protocollen, in den vorigen jaargang van deze Bijdragen en Mededeelingen begonnen, voort te zetten. In het afgeloopen jaar zijn uit het Haagsche depót, ten Rijksarchieve bewaard, weer eenige stukken voor den dag gekomen, die om verschillende reden belangrijk genoeg zijn om ze hier in extenso te publiceeren. Deze nieuwe serie, kleiner dan de vorige, sluit zich daarbij in hoofdzaak aan. Voor een groot deel zijn het weer dezelfde soort stukken alleen de inhoud verschilt natuurlijk telkens. Voor een ander deel geven de volgende protocollen ons nieuwe onder werpen; deze brengen ons in andere omgeving dan die van het vorige jaar. De wijze van behandeling der tweede serie van de Haagsche notarieele protocollen verschilt uit den aard der zaak niet van die der eerste reeks. Ook nu drukken wij de acten zelf hierachter in extenso af en geven in de in leiding een overzicht van den inhoud.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 9