Maria van der Wel. 92 XL VIII. Gerrit Adriaensen van der Houff. Adryaen Adryaens van Suydenvlyet. Mij t'oirconde J. de Jonge, notaris publique. Protocol van notaris J. de Jonge. Op huyden den 29October 1656, compareerde voor mij, Hendrick van der Nijburgh, openbaer notaris bij den Hove van ende boven met wageschotten valvensters; de verdiepinge sal hoöch sijn twaelff voet ende de cazijnen boven geschaeft hooch ende swaer nae den eijsch van 't werck, daerin noch te leveren twee grynen binten ende de ribben op een voet gemiddelt dick ende swaer nae den eijsch van ’t werck ende die oversoldert met goede Denemarcksche deelen aen wedersijden geschaeft; boven in de gevel noch te leveren een cruijscazijn gestopt met enkele vensters ende sal de andere earner lang sijn achthien voet ende verthien voet breet binnen muijren, daerinne te setten een vijfflicht, ’t selve te stoppen met twee dubbelde vensters de verdieping alsvooren met twee binten na den eijsch met ribben op een voet gemiddelt ende gesoldert alsvoren ende boven in de gevel noch te setten een cruijscazijn gestopt alsvooren soo het bevonden worde orbaerlijk te wesen ende de dacken te spannen nae den eysch van ’t werck. Waervooren Mevrouw de Vito belooftt te betaelen de somme van twaelff- hondert gulden contant geit te weten drije hondert gulden gereet ende soo van jaere tot jaere totte volle betalen twee hondert guldens jaerlicx metten interesten van den penning- zestien waervan den eersten paye van 200 gulden vervallen sal wesen Meydage 1626 daerover Mevrouw de Vitto haer optie hout deselve somme te mogen afflossen tot haeren believen verbindende haere persoon ende goederen als naer rechten tot seckerheyt deses waren de contractanten. Aldus geacoordeert ende bestedet ter presentie van Adriaen Adriaenss Suijdenvliet ende Jan Leendertss van den Hil, als getuygen hyertoe geroepen die dese mede hebben geteyckent desen 23sten February 1625. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 100