93 Hollandt geadmitteert, in ’s-Gravenhage residerende, ende voor de getuijgen naergenoemt, Frans Lourissen van Genits Gerrit ende Dirck Maertenssen alle inwoonders alhier zijnde alle van competenten ouderdom, dewelcke verklaerden, attes teerden ende getuijchden bij haere mannewaerheijd ende consciëntie in plaetse van eede, ten versoecke van Claes Janssen Libbe, waert in de „Werelt vol arbeijt” ’t eijnde het Westeijnde mede alhier, waer ende warachtig te wesen, dat op ten j8en der maent September 1656 wesende Maendach, zij, deposanten wesende ten huijse van den voornoemden requirant om een kanne bier te drincken, alwaer alsdoen ingekomen is eenen Robbert Steuyt, vragende den voorn. Robbert Steuijt aenden voorn, requirant ofi'hij sijn beer wel achter op zijn erffmochte vastleggen, voor een dach twee ofte drie ten langsten, dat hij alsdan, (alsoo hij Robbert eens moste’t Amsterdam wesen) den voorss. beer wederom soude haelen, daer op den voorn. Claes Janssen requirant in desen geantwoort heeft: „neen geensints, ick en begeer den beer hier niet, ende wil daarmee geen doen hebben,” den voorn. Robbert weder tot diversche reijsen aenden voorn, requirant was aenhoudende, omme den beer alhier op zijn erft' te mogen leggen ’t welck den voorn, requirant ’t elckens afgeslagen heeft, hem niet radende den beer aldaer tot zijnen huijse te brengen, achter uuyt gegaen is ende met denseïven beer aldaer ten huijse gekomen, gaende den voorn. Robbert met denseïven beer naar achteren op het erft’, alwaer bij den voorn. Gerrit Maertenssen, deposant in desen door ordre en last van den voorn. Robbert Steuijt, een pael met een slegge in de aerde geslaegen is, aen dewelke den voorn, beer bij den voorn. Robbert Steuijt vastgemaeckt is, tegens wil ende consent van den voorn, requirant, die alsvooren wederomme tegens hem Robbert seijde: „ick heb den bruij van den beer, ick wil daermede geen doen hebben, ofte eenige schade van lijden”, daerop den voorn. Robbert antwoorde: „ghij suit daer geen schade van drae- gen, daer sal ick u van afhouden, want ick sal hem selffs voeren ende waernemen, sonder datter van eenigh beding gesproocken is,” verklaren noch zij deposanten haer wel bekent te zijn datter omtrent vier weken is geleden, datten voorsz. beer aldaer ten huijse van den voorn, requirant in dier forme is gebracht, sonder datter middelertijdt bij den voorn. Robbert Steuijt daernaer is omgesien ofte getaelt, verklaeren wijders den voorn. Frans Lourisz. van Genits ende Dirck Maertensz. dat bijden voorn. Genits ten selffs tijde aen voorn. Robbert gevraecht is off dat UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 101