Gerrit Maertense. 94 denselven beer was, die te Valckenburch het kint schadeloos had gemaeckt, dat daerop den voorn. Robbert Steuijt geantwoort heeft: „neen, ten is denselven beer niet”. Compareerde mede voor mij notaris voornoemt, Pieter Jansz. Pronck ende Cornelis Willemsz. van den Burgh, mede woonende alhier, dewelcke mede verklaerden ter requisitie alsvooren, dat ontrent twaelffdagen geleden ten huijse van den voorn, requirant gekomen is eenen Frans Theunissen woonende tot Delft, kameraet van den voorn. Robbert Steuijt vragende aen den voorn, requirants huysvrouwe waer den beer was, antwoorde: „daer achter leijt den beer, hij doet mijn kracht ende gewelt met den beer, haelt hem van hier, want ick wil hem hier niet langer hebben, off ick sal daerover klaegen ende seght tegens Robbert u kameraet, dat hij den beer wechhaelt, ofte wij sullen hem laten doot schieten,” daermede den voorn. Frans Theunisz. al lachende ende den draeck daer mede steeckende, van daer gescheijden is; voor redenen van wetenschap verklaeren zij deposanten ten selven tijde aldaer ten huijse van den requirant present geweest te zijn ende sulcxs alle ’t geene voorss. staet, gehoort ende gesien te hebben, waer- mede zij deposanten respective elcxs in haer reguard zijn eijndigende haere depositie, presenterende ’t selve naerder (des noot zijnde) met solemneelen eede te bevestigen. Aldus gedaen ende gepasseert ten huijse van den voorn, requirant ter presentie van Mees Meessen Hoochwerff ende Gerrit Janssen Pronck, als getuijgen van geloove hiertoe specialijck versocht ende gere- quireert, die dese minute beneffens mij notaris mede hebben onderteijckent ten dage, maende ende jare voorss. Dese twee F L letteren zijn gestelt bij Frans Lourensz van Genits. Dit is het X merck van Dirck Maertensz. Cornelis Willemsz Burch, als getuijgen. Meeus Meeuwesse Hoghwerff. Dit merck -|- is gestelt bij Pr Jansz Pronck, als getuige. Dit is ’t merck X van Gerrit Jansz. Pronck. Mij present H. van Nijburgh, notaris publicus, 1656. Protocol van notaris H. van Nijburgh. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 102