Willem Guillaume. 95 XLIX. Op huijden den i7den Aprilis 1643 compareerden voor mij Lambert Rietraet, openbaer notaris bij den Hove van Hollandt geadmitteert, in ’s Gravenhaege residerende, ende den getuijgen naergenoemt de eerwaerde Heere Eleasar Lotius, dienaer des Goddelijcken woorts alhier in den Haeghe, d’Heer Adriaen Persijn, commijs ter Finantie van de Ed. Mog. Heeren Raeden van Staten ende Sr. Johan van Spijck, or dinaris clerck ter secretarye van Sijn Hoocheijt, ende hebben tsamentlijck ende elck van hen int bijsondere bij waere woorden, eere ende vromicheijt, verclaert, getuijcht ende geattesteert ter requisitie van Cornelia van Spijck, jonge dochter, woonende aen de Tol- brugge onder Voorburch, waerachtich ende haerluijden wel kennelijck te zijn, hoe dat zij deposanten opten vierden der voorseijden maent Aprilis alle present zijn geweest ten huijse van den voornoemden Sr. Johan van Spijck, alwaer mede present ende tegenwoordich was d’Heer Jacop Bruijnings, capi- teijn ten dienste van den lande, dewelcke in presentie van hun deposanten bekent ende beleden heeft dat hij met onverbreecke- lijcke trouwbelooften verplicht was aen de voornoemde Cor nelia van Spijck, ende dat hij tot een waerachtich teecken van dyen, beneffens zijns capiteijns woort aen de voornoemde jonge dochter noch gegeven hadde sijn goude signetrinck. Verclaerende voorders, dat hij derselver persoon washoudende voor vroom ende buijten alle opspraecke, gelijck mede oock haer geslachte ende dat hij met geene cleijne getuijgenisse zijne lichtveerdige actiendoentertijt wasbeclaegende ende wenschende, dat de tweede trouwe bij hem voorgenommen achter hadde gebleven. Eijndigende daermede haere verclaeringe, presenteerende deselve voor alle heeren, hoven ende gerechten onder eede te renoveren ende bevestigen des noot ende versocht zijnde. Aldus gedaen ende gepasseert ten comptoire mijns notaris, in ’s Gravenhage, ter presentie van Gerrit van Thienen ende Willem Guillaume, clercquen mijns notaris, als getuijgen. Eleazar Lootius, A. Persijn. dienaer Jesu Christi. J. van Spijck. G. van Thienen. L. Rietraet, nots. publ. Protocol van notaris L. Rietraet. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 103