96 Op huijden den elffden Junij 1646 compareerde voor mij Johan Timmers, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert in ’s Gravenhage residerende ende de getuijgen onder genomineert, Grietgen Thonis, jonge dochter van Munster, wonende alhier in ’s Gravenhage, te kennen gevende, dat zij haer selve in trouwbeloffte verbonden heeft met Pieter Wil- lemss van Warmont, ende oock al een huijwelijcxgebodt tot Warmont tusschen henluijden is gegaen. Ende alhoewel deselve belofte ende huijwelijcx geboden zijn geschiet, verclaert zij comparante haer daermede tot laste van den voornoemden Pieter Willemss niet te sullen behelpen, alsoo de voornoemde belofte van trouw ende aengaen van geboden bij den voor noemden Pieter Willemss is gedaen, dat hij meende met een vrij persoon hemselven te hebben verbonden, daer nochtans tselve anders ende inderdaet gelegen is, ende sij comparante geen vrij parsoon is, ende oock inhabijl om haerselven met een eerlijck jongman in trouwe te verbinden. Sulcx dat sij comparante verclaert heeft ende verclaert bij desen, den voor noemden Pieter Willemsz. van de gedane belofte ende huijwelijcxgebodt te ontlasten ende ontslaen, sonder dat zij comparante nu noch ten eeuwigen dage dienaengaende tot laste van voorseijde Pieter Willemss eenige actie sal pretenderen, ende alle tgundt tusschen haer ende den voornoemden Pieter Willemss is gehandelt ende geslooten is zij comparante nemende tot haer laste ende stelt den voornoemden Pieter Willemss in zijn geheel, gelijck hij is geweest voor date van de voorseijde belofte ende huij welijcxgebode, sulcx dat het hem tallen tijden vrij sal staen hem selven met een ander weder in huijwelijcke te verbinden ende huwelijcxe gebode te laeten gaen. Belovende den voorseijden Pieter Willemss daerin niet hinderlijck te zijn ofte eenige moeijten aen te doen, directelijcken noch indirectelijcken in rechten off daer buijten, versouckende aen den predicant van Warmont dat hij het huijwelijcxe gebodt twelck aldaer is gegaen, gelieve te houden alsoff hetselve.nyet was gegaen ende denselven mits desen biddende om vergiffenisse van’t abuijs bij haer gepleecht. Daeronder verbindende haer persoon ende goederen, roerende en onroerende, present ende toecomende geen uutgesondert, maeckende dselve subject den hove van Hollant ende alle rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhaege, ter presentie UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 104