97 7 van Jan Claess Ouwens ende Frederick Heijnrick, als getuijgen hiertoe versocht ende gebeden, J- Dit merck gestelt bij Grietgen Thonisdr. J. P. Timmers, not. publ. Jan Claess Ouwens. Frederick Henderick. Protocol van notaris J. P. Timmers. LI. Op huyden den I4dei1 February 1645 compareerde voor mij Johan Timmers, openbaer notaris bij den hove van Hollandt geadmitteert in’s Graevenhaege residerende ende den getuijgen ondergenomineert, Anna Joseps, huijsvrouw van Abraham Vosch, te kennen gevende dat zij met den voornoemden haer man den tijt van negen jaeren als echteluijden heeft huis gehouden ende met den anderen vijff kinderen hebben ge- procreeert. Ende dat de comparante omtrent een jaer geleden haer man heeft verlaeten ende bij een ander in huijshoudinge heeft begeven ende alreede daermede een kint verweckt met meninge ende intentie omme voortaen met denselven te leven ende den voornoemden Abraham Vosch te verlaeten. Ende dewijl de voornoemde Abraham Vosch van haer comparante daer aff versocht een acte van scheijdinge ende echtbreec- kinge, soo ist dat zij comparante mits desen verclaerde den voörnoemden Abraham Vosch ontslaegt ende gequiteert van soodanighe trouwe ende echte, als zij met denselven heeft gemaeckt ende aengegaen ende denselven gestelt in vrijheijt off zij noijt met denselven in echt verbonden hadde geweest, gelijck oock den voornoemden Abraham Vosch, die mede voor mij notaris ende getuijgen compareerde, verclaerde de voor noemde Anna Joseps te ontslaen van den echte daermede hij aen denselven verbonden heeft geweest. Versouckende ende consenterende mij notaris dat haer van desen elcx ge maeckt ende gelevert soude werden acte in forme. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhaege, ter presentie van Johan Vingeron ende Jan Janss van Almelen, als getuijgen hyertoe versocht ende gebeden. A J A V. Dese letters gestelt bij Anna Joseps en Abraham Vosch. Jan Jansen van Almalen. J V. Dese letters gestelt bij Jan Vingeron. Mij present J. P. Timmers, not. publicq. Protocol van notaris J. P. Timmers. uit de protocollen der haagsche notarissen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 105