Cattrina Marie van Cats. 98 LIL Protocol van notaris P. van Groenevelt. Caspari van Huygeradt. Jan Kuijter. Ten oirconde Pr. van Groenevelt, nots. pub. Op huijden den igden augusti 1643 compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris bij den Hove van Hol- lant geadmitteert in ’s Gravenhage residerende ende voorden, naergenoemde getuijgen Vrouwe Catharina Maria van Cats, huijsvrouwe van Jonckheer Aelbert van Raephorst, Heere tot Raephorst ende heeft ter requisitie ende versoucke van haer gemelde man getuijcht, verclaert ende gedeposeert waerachtich te wesen, dat sij comparante tot noch toe met haer meerge- noemden man in alle lieffde, eenicheijt ende vreede heeft ge- leeft ende noch is levende, sonder datter oijt tusschen henluijden eenige de minste onlusticheijt, questie oftemoijten ’t sij met woorden ofte andersints is geweest, maer haer soodanich tegen den anderen gedragen hebben ende noch dragen, als man ende vrou connen ofte schuldich sijn te doen, sonder dat oock sij comparante eenige de minste redenen heeft van miscontente- ment over haeren voornoemden man, eijndigende hiermede haere depositie, presenteert t’selve t’ allen tijden met eede te bevestigen. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage, ten dage ende jaere voornoemt ter presentie van Casper van Huijgeraet ende Jan Kuijter, meester cleermaekers als getuijgen van geloove hiertoe gerequireert. LUI. Op de conditiën hiernaer volgende soo sijn de vier ordinaris booden tegenwoordich dienende burgemeesteren ende regier- ders van ’s Gravenhaege, genoemt Joost van der Linden, Mattheeus de Bije. Claes Corneliss van Adrichem ende Johan Stalpert, mitsgaders Franchoijs van Keppel, extraordinaris boode van de heeren burgemeesteren voornoemt, in’t minnelijck ende met vrientschap geaccordeert. Dat van nu voortaen alle de prouffijten die alle weecken bij een ende elcxs van hen, die het zijn beurte alsdan soude mogen zijn op te passen, werden ontfangen soo van bruijdegoms, bruijts. vercoopingen van huijsen, erven ende landen, egeen uuijtgesondert, soowel die op UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 106