99 het stadthuijs, als op den Doelen werden vercocht, mitsgaders van alle verpachtingen op’t stadhuijs gedaen werdende, alsmede het inplacken van de bielletten, die bij de deurwaerders van den Hove van Hollandt als van de gerechtsbooden, naer gedane publicatie in de kas daertoe geordonneert, sullen werden geplackt ende wes daeraen verder dependeert, zullen zijn ende blijven gemeen. Gelijck mede gemeen sal zijn alle debuten ende prouffijten, die bij eenige verkiesinge van de heeren, Jt maken van officieren van de schutterie, buijtenvaders van eenige Godthuijsen ende voorts alles, burgemeesteren ende schepenen raeckende, die alle vijff weecken beneffens alle andre emolumenten gelijck (als hier naer verhaelt staet) onder henluijden zal werden gepart ende gedeelt. Welcke weecke- lijkse baten, emolumenten, ende prouffijten bij degeene die het sijn beurte is op te passen, ’t eijnde van de weecke wel ende getrouwelijck zal hebben over te leveren, omme in seeckere busse bewaert ende geslooten te werden den voorseijden vijff weecken geduijrende, als wanneer deselve ’t eijnde de voorseijde tijdt, zal werden geopent ende bij henluijden gepart ende gedeelt, sonder dat ijemant ijets sal mogen van zijne ontfangen prouffijten terugge houden. Ende wie bevonden werdt zulcxs gedaen te hebben, sal verliesen’t effect van zijne vijff weecken deelinge, sonder eenich tegenseggen. Welver- staende, dat ijemant zijn beurte zijnde ende van de luijden gesonden werde om een bootschap ofte dat hij voor particuliere persoonen plackt eenige bielletten, daervan sal hij niet gehouden zijn te verantwoorden. Van welcke vijff weecken- beurte vrij ende exempt zal zijn haerluijder confrater Joost van der Linden, met expres bespreek dat een van vieren den voornoemden van der Linden’s beurte gehouden zal zijn waer te nemen, waervooren den voornoemden van der Linden, alsdan sal moeten betaelen, uijt zijn beurs, twaelff stuijvers. Voorts zullen de prouffijten van de nieuwe jaeren mede gemeen zijn ende de voornoemde van der Linden zal omme de voor noemde nieuwe jaeren inne te haelen mede vrij zijn, des zoo sal hij gehouden zijn ten selven tijde dagelicxs de Heeren waer te nemen, ende op ’t stadhuijs te passen. Noch zijn de voor noemde respective boden int minnelijck versproocken dat mede alle de prouffijten ende emolumenten (soo wanneer yemant van hen zullen worden gestelt bij de deurwaerders, gerechtsbooden ofte ijemant anders in eenige commissie, waer ende op wat plaetse ’t zelve soude mogen wesen) zullen wesen gemeen, UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 107