Matheus de Bije. Frans van Keppel. Protocol van notaris H. van Nieuburgh. LIV. Op huijden den 29 December 1645 compareerde voor mij Johan Timmers, openbaer notaris bij den Hove van Hollant IOO UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. ende insgelijcxs in de busse geslooten werden, sonder als voorseijt es yets te verswijgen op pene die als vooren bevonden werdt zulcxs gedaen te hebben tot prejuditie van zijne con fraters, van te verbeuren zijn recht van de voorseijde vijff weecken deelinge hier vooren meer verhaelt. Ende sal ofte zullen degene die buijten de commissie vrij is, gehouden zijn een van zijne confraters uijt de voorseijde commissie te verlossen, drie uijren naerdat deselve aldaer sal zijn ingebracht. Ende voorts malcanderen bij beurte alle drye uijren totten uijteijnde van de commissie toe, op pene van telckens, die het zijn beurte is ende op den voorseijden tijdt niet en paste, sal telckens verbeuren ses stuijvers, ten prouffijte van de gemeene busse. Alle welcke boeten dengeenen, die verbeurt heeft ge houden sal zijn datelijcken op te brengen ende betalen op de verbeurte van noch eens soo veel te moeten voldoen, sonder exceptie alsvooren. Ende off het gebeurde, dat yemant van allen zijn weeckelijcke beurte zijnde, sieck ware ende niet conde zijnen dienst waernemen, sal degeenen wiens beurte het daeraen is gehouden zijn, voor den voorseijden zijnen ziecken confrater op te passen, sonder yets daer vooren te genieten, niettemin hebbende zijn portie in de voorseijde weeckelijke prouffijten. Eyntelijcken off yemant quaeme te overlijden soo is wel expresselijcken in desen beslooten, dat desselffs nae te laten weduwe sal hebben ende genieten beneffens d’andere boden, alle de prouffijten die van vijff weecken tot vijff weecken in de busse gecomen zullen zijn. Te weten het vierendeels jaers geduijrende, waerinne deselve zal zijn overleden, sonder meer. Ende opdat wij gesamentlijcken desen onsen contracte wel ende getrouwelijcken zullen onderhouden, gelijck wij belooven te doen bij desen, soo hebben wij desen met onse gewoonlijcke hantteecken ende signatuijre bevestigt, opten 24 Meij 1653. Ende sal desen contracte ingaen opten 15 Juny anno voorseijt, zijnde Sondach. Joost van der Linden. Claes Corn, van Adrichem. Jan Stalpert.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 108