LV. Wylhem Jacobss van Sonsbeeck. Adriaen van der Drift. J. P. Timmers, not5- publicq. Protocol van notaris J. P. Timmers. geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende ende den getuijgen onder genomineert, Jan Leendertss soone van Jan Leendert Heijndricxss, in zijn leven veerschipper van den Haege op ’s Hertogenbosch, dwelcke verclaerde, hoewel hij van de Ed. Achtbare Heeren Burgemeesteren alhier consent heeft omme het veer van den Haege op ’s Hertogenbosch te bedienen, in plaetse van zijn vader zaliger, echter toegestaen ende belooft heeft, gelijck hij toestaet ende belooft bij desen, tselve veer te bedienen voor ende ten behouve van zijn moeder, ende de proffijten daervan comende uut te reijcken ende te laeten volgen dselve zijne moeder haer leven lang geduijrende, omme haer selven ende sijn comparants broeders ende zusters daervan te onderhouden ende groot te maecken. Ende voorts omme de schulden bij zijn vader zaliger naegelaeten te voldoen. Ende in gevalle zijne moeder rnochte comen te overlijden voor ende aleer zijne comparants jongste broeders haer cost ende clederen sullen comen te verdienen, belooft hij comparant dselve sijne jongste broeders uut de proffijten van ’t voorseijde veer te brengen ende onderhouden tot dat deselve haer cost ende clederen sullen connen verdienen. De moeder voor hem com parant overleden sijnde ende de voorseijde jongste broeders soo verde gebracht wesende, dat zij haer cost ende clederen connen verdienen, sullen de profijten van ’t voorseijde veer comen ten behouve van hem comparant. Tot naercominge van dien verbindende zijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende, geen utgesondert, maeckende deselve subject den Hove van Hollant ende allen rechten ende rechteren. Alles sonder fraude. Aldus gedaen ende gepasseert in’s Gravenhaege, ter presentie van Willem Jacobss van Sonsbeeck, schrienwercker ende Adriaen van der Drift, heuijckmaecker, als getuijgen hiertoe versocht ende gebeden. Jan Lendertss. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. IOI Op huijden den 235t'u April 1661, compareerden voor mij Walterus Rietraet, openbaer notaris bij den Hove van Hol-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 109