r trois, LVI. Ce jourdhuij le cinquiesme febvrier Pan mil six cents quarante comparant devant moy Lambert Rietraet, notaire publicq, admis par l’auctorité de la Cour d'Hollande, resident a la Haye 102 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. landt geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende ende den getuijgen naergenoempt, Geertruijt van Nes, weduwe van Willem Gerritsse Kruijff, in sijn leven veerschipper van den Hage op Leijden ter eenre, ende Gerrit Willemssen Kruijff, haeren soone, ter andere sijde. Ende verclaren zij comparanten in’t minnelicken ende vrundelicken veraccordeert te sijn. Te weten dat haeren voornoemden soone de veerschuijtte van zijnen voornoemden vader sa. als knecht, in haeren name sal blijven bedienen ende bevaeren. Waervooren haeren voor noemden soone, boven 't bestellen van packen, brieven als andersints, dagelijcx sal trecken ende genieten sestien stuij vers, ’tgene hij weeckelcijk uijt handen van Dirck van Onsel, com missaris van ’t voorsseijde veer sal ontfangen, mits dattet overschot sal comen ten profifijte van haer ende hare minder jarige kinderen, gelijck mede tot haeren proffijte sal opcomen de achtien stuijvers over anderen, doch als haer peert trect off loopt, sonder dat haeren voorseijden soon daerop eenich gesach off pretentie sal mogen maecken. Gelijck mede tot haeren voordeel sal comen d’eerste schuijt affvaerende ende de tweede schuijtte de haere wesende nae vaerende, sulcx sal genieten ende trecken, gelijck andere schippers van’tselve veer sijn genietende. Tgene voorsseijt beloven sij comparanten getrouwelijck naer te comen ende t’achtervolgen onder de verbintenis van heure respective persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, tegenwoordige ende toecomende tot allen rechten ende rechteren bedwanck. Alles geschiet sonder arch off list. Ter presentie van Wouter Hasselmans ende Sinjeur Anthony Millich, getuijgen van geloove hiertoe gerequireert, die dese mette voorseijde comparanten ende mij notaris hebben onder- geteijckent. Anthony Millingh. Geerterit van Nes. ’t Merck gestelt bij de eygen handt van W. Hasselmans. Gerrit Willemss Kruijff. W. Rietraet, notaris publicq 1661. Protocol van notaris W. Rietraet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 110