LVII. Op huijden den elffsten July 1635 compareerde voor mij Lambert Rietraet, openbaer notaris, bij den Hove van Hollant geadmitteerd in Sgravenhage residerende ende den getuijgen naergenoempt Franchoys Janss, coopman ende juwelier tot Amsterdam, dewelcke verclaerde, dat nu omtrent drye weecken geleden tsijnen huijse was ingecommen mijn heere de Fresne met Frederick Janssen, zijnen dienaer omme eenige goederen te coopen, ende naerdat de gemelde heere met sijnen voorseijde dienaer ende hem comparant tsijnen huijse waeren uuijtgegaen, zijns comparants moedere haerlieden gevolcht is ten huijse van zeeckeren anderen coopman, alwaer zij waeren, omme eenige clijne papegaijkens te coopen, ende heeft tegens hem compa rant geseijt, dat zij eenige peerlens was gemissende ende nemende suspicie op den voornoemden Frederick of hij deselve peerlens (dye in een doosken waeren) mochte hebben ont- vreempt, versochte op denselven Frederick, dat hij met haer soude gaen ende aenwijsen waer de voorseijde peerlens waeren, twelck hij Frederick, ongeerne, doch eijntelijck door last mede van zijn voornoemden heere gedaen heeft ende commende binnen haeren huijse heeft daetelick aengewesen ’t doosken, daerinne de voorseijde peerlen waeren berustende; ende alsoo in effecte bevindende, dat de voorseijde Frederick onnosel was in ’t gene zij van hem suspiceerde, heeft hij comparant als mede oock sijne moeder teeckenen van leetwesen bethoont, gelijck hij comparant voor hem ende sijne moedere alsnoch verclaert hen van herten leet te sijn dat sij eenige quaede suspicie van hem gehadt hebben, als oock datter eenich straetgerucht van jongens ende andersins gevolcht is, ende wel wilden sulcx nyet geschiet te zijn. Verclaerende hij comparant mits dyen de voorn. Frederick te houden voor een jonkman met eeren, dye aen de voorseijde peerlen geen schuit gehadt en heeft ende dat het sijn comparants moeder eijgen abuijs geweest is dat sij eenige sinistre opinie van hen gehadt hebbe. Versoeckende mitsdyen de voorseyde comparant ten eijnde tot reparatie van de eere desselven Frederick dese acte bij mij notaris soude worden gemaakt ende hem daeraff gelevert een off meer in strumenten in behoorlijcke forme. Ende compareerde mede de voorseijde Frederick, verclaerde vergeven te hebben ende te vergeven mits desen alle ’t gene de comparant ende sijne moeder in voegen voorseijt hem eenichsins misdaen hebben. 104 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 112