Franchoys Janss. A. VAN ScHORRENBERCH. Pieter Joosten Blanckart. Frederick Janssen. landt geadmitteert, LVIII. Meij 1647 L. Rietraet, nots. publycq. Protocol van notaris L. Rietraet. Op huijden den I7den Meij 1647 compareerden voor mij Lambert Rietraert, openbaer notaris bij den Hove van Hol land! geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende ende den getuijghen naergenoempt Srs. Pieter van den Brouck, coopman tot Amsterdam, Jacob Briel, mede woonachtich tot Amsterdam, Aernout Janssen Koelbus, EIisejusSpillebout,beijdeinwoonderen van ’sGravenhaege ende hebben ter requisite vand’heereofficier van ’s Gravenhaege ’tsaementlijck ende elck van hun in’t byson- dere bij hunne respective manne waerheijt verclaert, getuijcht ende geattesteert waerachtich te sijn dat sij deposanten opten 15 der voorseijde maent Meij met Lauris Janssen, voerman, van hier gevaren sijnde naer Scheveninge ende voorts naer ’s Gravesande ende aldaer een tijt lanck hebbende geplijstert, met de huijsvrouen van den voornoemden Koelbus ende Spillebout, alsmede oock seeckere weduwe van Hulst ende een dochter van Vollenhoven met noch het dochterken van den voornoemden Spillebout, ende willende wederom door Naeltwijck ende Honselerdijck keeren naer den Haeghe. Ende des avonts ontrent ten seven uijren sijnde gecommen tusschen ’s Gravensande ende Naeltwijck voorseijt, sijn haerlieden van achteren commen volgen twee manspersoonen te peerde, te weten een heer met een knecht ende twee zittende op een karre, alle gemonteert met roers ende degens ende knotse roepende eenige van deselve persoonen„wijckt, wijckt”, ende approcherende tot den wagen seijden: „daer is een jouffroue sonder daervan eenige revenche te sullen versoecken, haet off nijt dragen. Aldus gedaen ende gepasseert ten comptoire mijns notaris ter presentie van Arent Hendricus van Schoorenburch, out- postmeestcr ende Pieter Joosten Blanckert, extraordinaris bode van de H. M. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, als getuijgen hyertoe gerequireert dye dese metten comparant ende mij notario hebben ondergeteeckent. uit de protocollen der haagsche notarissen. 105

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 113