met een swart plaesterke op den waege, dye moeten wij spreken”, seggende dat sij van de waegen aft' sonde commen. Ende deselve jouffrou seggende: „wilt gij mij spreecken, soo condt gij het mij wel op den waegen sittende seggen”; daerop de voorseijde twee manspersoonen alsnoch seijden: „Neen, neen, gij moet van de wagen affcommen”. Ende de voorseijde jouffrou van de wagen affgegaen. Ende datelijck hare bloote degens, (dije te paerde waren) uuttreckende, is de voornoemde van den Brouck met den degen bij den eene van de voorseijde twee manspersoonen (dije sij naderhandt verstaen hebben ge weest te zijn Jonkheer Willem van Haultain over sijnneuws gehouwen, den voornoemden Koelbus met den degen geslagen eiMe in de hant gehouwen; ende den anderen manspersoon (denwelcken sij verstacn geweest te zijn eenen vendrich ge- naemt Westrenen) mede met haere bloote degens, alsoock den knecht van den voorseijde Haultain even heftich met slaen ende steecken toetastende, soo sijn sij attestanten met alle de voorseijde manspersoonen mette vrouwen ende dochters van de wagen aftgesprongen, omme te ontgaen de furieuse aggressie van de voornoemde aggresseurs, als wanneer de voornoemde van den Brouck, naer dat hij harde slagen op sijnen slincken arm ende lichaem hadde gecregen ende een met een bloote degen (te weten de voorseijde Haultain) hem naer liep, meijnende over eenen sloot te springen sijn slincker been boven de knije heeft gebroocken ende deselve van den Brouck daerover blijvende liggen, kwamen de voorseijde agresseurs aenloopen, d’eene mette sweepe in de hant, hem van den Brouck daermede slaende, seggende, dat hijt uut schel merij dede; ende een andere der agresseurs met een rappier, hem van den Brouck voorts willende steecken, des hij oock gedaen soude hebben, ten ware dat eene van de voorseijde vroupersoonen hem van achteren hadde vastgehouden ende sulcx belet. Slaende voorts sonder onderscheijt soowel de voorseijde vrou- als manspersoonen, deposanten in desen, ende onder anderen mede de voornoemde Westrenen den voornoemden Spillebout een geladen roer settende op de borst, meijnde denselven te doorschieten, welcke hij mette hant in de locht slaende, gaff het vier, maer ginge niet aff; slaende voorts denselven Spillebout mettet selven roer overal op 't lijft, daer hij denselven raecken conde; ende de voorseijde agresseurs alle de voorseijde onverdraechelijcke moetwillen ende straetschenderijen hebbende gepleecht opt roepen ende IO6 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 114