LIX. schreuwen van de voorseijde vroupersoonen: „Ghijmoordenaers, ghij moordenaers,” ende deijsgelijcken hun hebbende geretireert nae ’s Gravesande. Ende een deel weechs wech sijnde, quaemen sij wederom terugge, meijnende de voorseijde vrouwen noch meer te misdoen ende sulcx oock gedaen soude hebben, ten ware deselve vroupersoonen haer met wech loopen hyer en daer hadde gesalveert. Verclaerende voorts gesaemender hant de voorseijde attestanten. alsmede oock de voorseijde vrou persoonen, dat de voorseijde Haultain, Westrenen ende de knecht hun soo furieuselijck overvielen, vervolgden, naerliepen ende aenstelden, dat sij anders nyet en meenden dan dat sij gesaemenderhant haer leven souden hebben moeten laeten. Item, dat de huijsvrou van Coelbus voornoemt op deselve reijse verclaerde een goude naelde verlooren te hebben, dye sij seijde haer seventien guldens gecost te hebben. Eijndigende daermede haere verclaringen, presenteerden deselve ’t allen tijden met solemnele eede te renoveeren ende bevestigen des noot ende versocht sijnde. Versoeckende hyer aff acte in forma. Aldus gedaen ende gepasseert, ten woonhuijse van den voor noemden Spillebout, ter presentie van Jan Hendricxss van der Vliet ende Burchart Poppe, beijde reparateurs, inwoonders ’s Gravenhaege, als getuijgen enz. Pieter van den Broeck. Eliseus Spillebout. Allete van Bemont. Sophia Knols. Burchart Poppen. Maria Coelbus. Protocol van den notaris L. Rietraet. Op huijden den 2isten November des jaers 1641 compareer den voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris d’Ed. Jonckheer Philip van Dorp, heer tot Dorp ende Jonckheer Johan Anthonie van der Haept, woonende a'hier in den Hage ende verclaerden bij haere manne waerheijt met presentatie van eede des noodich zijnde ten versoucke van Sr. Gerrit Sas, substituyt houtvester van Hollant, waerachtig te wesen x) dat zyluijden op den 25sten September lestleden omtrent twee uren naer middach Deze woorden zijn doorgehaald. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. IO7 van Jacob Briel. Arnout Janss Coelbus. Louris Janssen. Catharina Spyllebout. Sophia van Utterwijck. J. Hendricxss v. d. Vliet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 115