met des voornoemden heer van Dorps jacht gevaren zijn van het huijs te Treslong gelegen bij den dorpe van Hildegom naer het huijs te Haerastede, als zij aen lant zijn gegaen met een van des voornoemden heer van Dorps dienaeren met twee conijn honden en een bracxken om te gaen jagen van daer wederomme naer 't huijs te Treslong voorseid ende onder wegen gevangen hebbende maer twee conijnen het leste ontrent sonnenonderganck, is haer van achteren comeri inrijden de wagen van den voornoemden heer van Dorp, die tot Haerlen hadde geweest met de huijsvrouw van den heer van Dorp ende de huysvrouw van Jonckheer Arent van Dorp zijnen broeder ende haer Ed. beyder kinderen, op welcken wagen zij de voorseide twee conijnen hebben gegeven ende sijn soo langx de wagen ofte des heeren wegh (om exercitie te doen) voort gegaen sonder meer te jagen ofte de honden doen loopen ende gecomen sijnde ontrent een groot halve ure naer son ontrent het huijs van eenen duijnmeyer genaemt Spelt, staende aen de voorseide wegh daer men tapten hebben sij geresolveert daer eens te ververschen ende bij den voornoemden Van der Haept gevraegt sijnde off zij daer goet Haerlemmer bier hadden, is bij den voornoemden duynmeyer geantwoort: „ja maer voor sulck volck niet,” waerop den voornoemden heer van Dorp seijde „waerom voor ons niet,” daerop dat dito duijnmeijer wederom antwoorde: „ick en tappe voor geene schelmen, die bij nacht loopen schrobben ende conijnen stelen,” daerop den voor noemde heer van Dorp met soete woorden seyde: „gij sijt ge- abuseert, com laet ons in huijs gaen ende drinckt eens met ons, wij sullen u seggen wat van de saecke is, wij en hebben maer twee conijnen gevangen ende dat buijten u duijnen ende eer dat de zonne onder was,” waerop dito duynmeyer wederom antwoorden: „Ick weet wel beter, gij sijt maer een deel schelmen en schrobbers, die bij nacht de conijnen compt stelen ende hebt de wagen, die daer vooren gereden is half vol conijnen gesmeten opdat men ’t niet zien en sonde” met meer injurieuse woorden, waerover den heer van Dorp gram wordende seijde: „gijliecht dat”; den voornoemde duijnmeyer antwoorde daerop met heftige woorden: „gij lieght het selver als een schelm”, daerover dat den heer van Dorp naer hem slouch maer niet veel en raeckten waerover terstont eenen anderen duijnmeyer genaempt woonende in de Santpoort bij Haerlem een mes trock ende schoot naer den heer van Dorp toe die plomp noch scherp in de hant noch over hem en hadde, den heer van Dorp achter- IO8 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 116