F. Aleman. J. v. Vijver. waert tredende om den steeck te ontwijcken, is in het wagen spoor achterover gevallen, daerop de voorseide met het mes op zijn Ed. lijf gevallen is seer furieuselijck naer hem 2 a, 3 mael stekende, maer d’heer Van Dorp’t selve parerende heeft ten laetste sijne hant daer hij 't mes in hadde vast gegrepen ende bij den voornoemden Van der Haept die een rotting daer een schaepharders schoppjen aen was in de hant creegh geassisteert sijnde dito van zijn lijft’ geschopt ondertussen eenen anderen boer comende met een else sliet ofte stock omtrent 7 a 8 voet lanck heeft den voornoemden Van der Haept daermede van achter op t hooft geslagen dat zijnen hoedt ter eerder viel, welcken stock bij den dienaer van den heer Van Dorp dito boer ontweldich sijnde ende aen zijnen heer gegeven, is wederom den duijnmeijer Spelt genomen met een halve spiese ende noch andere boeren met hoyvorcken op den heer Van Dorp en Van der Haept uyt gevallen seer furieuselijck stekende en slaende, soodat zij ter nauwernoot haer lijft’ conden beschermen, alsoo het doncker was ende hoewel dat eenen onder hen seijde: „ick ken dat volck wel het is de meesterknaeps broeder”, hebben sij niettegenstaende met steken siaen gecontinueert ende den Heer Van Dorp ende Van der Haept die d’ eene maer een elsestock ende d’ ander een rotting in de handt hadden, daer sij de steken ende slagen ter nauwernoot mede pareerden soo scherpelijck aengevallen, dat den genoemde Spelt Van der Haept door de mouwe van sijnen slincker arm stack ende souden noch meer gedaen hebben, indien sij door vermoytheyt daer niet uyt hadden moeten scheijden ende gevende de voornoemde Spelt aen den voor noemden heer van Dorp ontallijcken villeijne naemen ende injurieuse woorden, sijn de boeren alsoo van haer gescheyden. Consenteerende d’ voorseide ed. heeren deposanten hiervan gemaect ende gelevert te werden acte een ofte meer in behoor- lijcke forme. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage ten daege ende jaere voornoemt. Ter presentie van den secre taris Ferdinandus Alleman ende Johan van de Viver, clercq mijns notaris als getuijgen hiertoe gerequireert. Philip van Dorp. A. van der Haept. Ter oirconde P. v. Groenevelt, nots. publ. Protocol van notaris P. v. Groenevelt. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCI-IE NOTARISSEN. IO9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 117