Protocol van notaris W. Rietraet. LXL Op huijden den 26 February 1635 compareerden voor mij Lambert Rietraet, openbaer notaris bij den Hove van Hollant geadmitteert in ’s Gravenhaege residerende ende de getuijgen naergenoempt, Anthoni Laurens, corporael, Johannes Faes ende Dirck Flock, beijde soldaeten onder de Guarde van Sijne Princelijcke Excellentie ende hebben ter requisitie van Pieter Willemss Post, timmerman alhier, tsaementlijck ende elck van hen in ’t bezondere, bij manne waerheijt, eere ende vromicheijt, verclaert, getuijcht ende geattesteert, waerachtich ende heur wel kennelijck te zijn, dat alsoo de brandt lestmael De gemelde Vrouwe jegens hem Maras seggende „vous estes un impertinent,” hij Maras replicerende, seijde „Madame, vous estes impertinente” ende verscheijden harde woorden die onder linge tusschen deselve waeren vallende. Waerop Monsieur Wevort ’t selve langh aengehoort hebbende, zeijde„Monsieur, c’est la première fois de ma vie que j’ai eu lonheur d’avoir veu Madame de ’s Gravenambacht, cependant n’a pas laissé de nous bien traicter, je vous prie, rompons eest discours la. Vous paries des coups d’espés et de Valckenbourch, ce sont des choses qui nous ne touche point. Si vous avez quelque chose a dire, dicte a luy mesme. Ce n’est pas bien de parler d’un homme en absence.” Sur la quelle le diet Maras respondit, ,,je parle bien.” Deselve woorden tot twee a dry malen repeterende ende meer andere die de heere deposant sijn ontgaen. Ende dat daerover in ’t leste de entremeslee is veroorsaeckt. Eijn- digende hiermede hij heere deposant zijne verclaringe, presen terende deselve voor alle heeren, hoven, rechten ende rechteren onder solemnelen eede te renoveren ende bevestigen (des noot ende versocht sijnde). Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage, ter presentie van Enno Schimmelketel ende Jan Joosten, als getuijgen van geloove hiertoe gerequireert, die dese metten heere deposant ende mij notaris hebben ondergeteeckent. Jan van Assendelft. Enno Schumeketel. Jan Joest. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. III

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 119