3 Textueel is dit natuurlijk dwaasheid; immers de onder wijzer kan den leerling bezwaarlijk gehoorzamenmaar de bedoeling is toch wel duidelijk. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. te dienen”de conditiën kan men in het contract zelf nalezen (N°. III). Men zou kunnen vermoeden, dat men hier met een leercontract te doen heeft; maar het feit, dat geen leergeld wordt bedongen, maar integendeel loon wordt uitgekeerd, wijst op een gewoon dienst- contract. Vernuftige mannen zijn Adriaen Abrahamsz. Clamper en Hendrick Storm. Zij waren eigenaars van den Zuster- molen, „met welcke molen wert gemaelen grutten, boeck- weytenmeel, havergort ende anders.” Maar deze molen was tot hooger werk geschapende genoemde molenaars hadden goed gevonden „in de voorseijde moolen te stellen ende doen maken seecker werck, omme daer- mede te slijpen ende polijsten alderhande wapenen als andersints”. Maar daarvoor hadden zij een vernufteling noodig, om met Hooft te spreken, althans een bequame persoon tot haren hulp”. Dezen persoon meenden zij te hebben gevonden in Frans Claess., eveneens molenaar, met wien zij den lyen October 1637 een contract sloten (N°. IV). Het weekloon zou zeven gulden bedragen, waarvan onze Frans slechts vier zou ontvangen; de rest zou worden opgelegd en hem den ien Mei a s. worden ter hand gesteld. Eigenaardig is verder de bepaling, dat de man althans tot 1 Mei ook des Zondags voor- middags zal werken, later alleen „in gevalle noot mochte zijn ende anders niet”, „blijvende ten laatsten gehouden sijne respective meesters in alles te gehoorzamen in 't onderwijsen 1j van ’t voorseyde slijpen ende polijsten, opdat se ’t zelve mede mogen in tijden ende wijlen useren”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 11