Lxn. in ’s Gravenhaege, ter presentie Op huijden den darden Meij 1644 compareerden voor mij, Johan Timmers, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert in ’s Graevenhage residerende ende de getuijgen onder genomineert, Jan Janss Speck, burger alhier, ter eenre ende Jan Jacobss van den Berch, wonende binnen de stadt Delft, ter andere zijde, te kennen gevende, dat zij met den anderen aengegaen hebben sfeecker contract van weddinge, op conditie ende manieren navolgende. Te weten dat de voor noemde Jan Janss Speek seijt ende wedt mits desen, dat dominé Goethals, jegenwoordig dienaer des Goddelijcken Woorts der voorseijde stadt Delft, binnen den tijt van een jaer, naer date deses, sal beroupen ende geprofessijt zijn als predicant alhier in ’s Graevenhaege ende aldaer volcomentlick zijn dienst als predicant sal doen. Ende de voornoemde Van den Berch seijt ter contrarie, dat den voornoemde Goethals Anthoine Laurant. Johannes Faes. Protocol van notaris L. Rietraet. in de Financie van Hollant alhier was ontstaen, dat de voor seijde timmerman wel de derde geweest is, dye sich in de voorseide Financie presenteerde ende neffens heur alle moge- lijck debvoir dede omme de boecken ende registers van de voorseijde Financie te salveren. Redenen van wetenschap allesgerende de voorsijde corporael ende Dirck Flock, dat sij de twee eerste geweest sijn, die in de voorseijde Financie heur ten voorss. tijde hebben gepresenteert ende dat dese requirant neffens eenen Jan Jans, mede soldaet onder de voor seijde Guarde heur is commen secunderen ende van den eer sten totten lesten daerinne getrouwelijck hebben gecontinueert, ende de voorseijde Johannes Faes, dat hij daernae bij heur comende alle tselve mede gesien ende gehoort heeft. Ende hiermede hare depositiën eijndigende, presenteerden deselve voor alle heeren, hoven, rechten ende rechteren met eede te bevestigen des versocht sijnde. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhaege, ter presentie van Jan Corneliss van de Pol ende Jan Pollart, soldaet onder de Guarde voornoemt, als getuygen, etc. Jan Pollait. Jan van der Pol. II2 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 120