Jan Janss Speck. Gilles Regnart. Charles le Petite. Jan van den Berch. Reijer van Lodensteijn. Jan van Elte. Protocol van notaris J. P. Timmers. 8 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. I 13 binnen den voornoemden tijt alhier niet beroupen ende aen- genomen sal zijn. Waerover zij den anderen hebben gehouden de somme van vijff en twintich Car. guldens tot XL groten ’t stuck, indien de voornoemde Goethals binnen den voor- seijde tijt, hier in vougen voorseijt niet beroupen ende ge- professijt is, sal de voornoemde Speck gehouden sijn, gelijck hij bij desen belooft aen den voornoemden Van den Berch uut te reijcken ende betaelen de voorseijde vijff en twintich gulden. Ende binnen ’t jaer beroupen ende geprofessijt zijnde, sal hij Van den Berch alsdan aen den voornoemden-Van der Speck gelijcke somme betaelen, doch met sulcken verstande indien de voornoemde Goethals binnen ’t jaer nae date deses mochte comen te overlijden, dat alsdan de voorseijde weddinge sal doot ende te niet zijn ende desen contracte sal comen te cesseren. Ende omme den anderen ten verschijndaege wel ende getrouwelijck te voldoen, compareerde mede voor mij notaris ende getuijgen Gillis Reijnert, wonende mede alhier, ’dwelke hem voor den voorseijde Jan Janss Speek geconstitueert heeft ende constitueert hem mits dese als borge, ende Reynier van Lodestein, mede wonende tot Delft, dwelke hem voor den voor- seijden Van den Berch, mede geconstitueert heeft als borge, belovende zij borgen elex in haer regart ’t selve als eygen schuit te voldoen, renunchierende tot dien eijnde ’t benefitie ordinis et excussionis, houdende hem van den effecte van dien op desen wel onderrecht. Tot naercominge van ’t geene voor seijt es hebben de voornoemde comparanten ende borgen respectivelicken verbonden haer parsoonen ende goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende, geen van dien uutgesondert, maeckende dselve subject alle rechten ende rechteren mette costen hierover te doen ende te lijden. Alles sonder fraude. Versouckende ende consenterende mij notaris hiervan gemaeckt ende gelevert te werden acte in forme. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Graevenhaege, ter pre sentie van Chaerl Ie Petijt ende Sr. Jan van Elte, als getuijgen hiertoe versocht ende gebeden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 121