120 HET VISSCHERIJBEDRIJF TE SCHEVENINGEN IN DE l6DE EEUW. „Dese worden dan ghevanghen van onse visghers, die tuijs gebleven zijn. Dese pietermannen worden grootelijck mede ghespijst die meeste steden ende dorpen leggende aen den ouvere van onse Hollant ende Zeelant. En dit gheduert den heelen somer. En onse visgers vangen se aende cleijne aelkens, die ze aesen (als aas rijgen), aan de hoecken, al veel meer dan aan de garnoote. „En in desen somertijt soe sent ons Godt almachtich noch mede den somersalm, die dan mede haren omganck neemt op ons dit lant. Dit zijn ghemeenlijc cleijne salmen, ongelijck minder dan den wintersalm.” Op een ander plaats in zijn boek behandelt Coenen de pieterman nog eens afzonderlijk en zegt dan „De pieterman is mede een zeevischen van onse visgers van Scheveninghe wel bekent. Ende worden van onsen visgers na Pinxstertijt in ’t leste van den Meymaent en Junius en Julius zeer overvloedich ghevan ghen van de visgers, die op haer heijme (thuis) blijve, die niet buten om den harinck te visghen varen. En worden alle de Hollantsche kuste met overvloedicheyt ghevangen van alle die visgers, die langer die Hollantsche kuste tuijs blijven en in Zeelant desgelijcke. En dit meest alst warm weder es. Maer als wat beghint te waijen, soe lope sy of swemme naet diep en alst weder warm weder wort en stil weder, come weder naet lant toe en dan van den visgers gevangen bijt lant heene, wantet meest oude mannekens en ghemackelijcke (minder ijverige, minder ondernemende) visgers zijn, die somers tuijs blijve. Die cloecke mans varen meest den zomertijt om den harinck met die buyssceepe uter Mase”. De pieterman was volgens Coenen bij de rijke luiden eertijds als voedsel niet in tel; maar wat gebeurde? „Die Coninghinne van Ongarien, die men vrou Maria noemde, Corolus quintus zuster, beyde hooger memorie,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 129