NOG IETS OVER ADRIAEN COENEN EN ZIJN VISCHBOEK. 129 In Bor, Oorsprong der Nederlandsche oorlogen,” uitgave 1603 vindt men op fol. 68. „Den 15 November 1566 Hollandt een ure gaens van seer men hooren, en hadde ronde napgens soo wert tot Scheveringhe in van den Hage bij de seestrange, eenen visscher ghenoemt Jongeneel gevangen eene wonderlijcken vissche, dewelcke hadde eenen crom- swerten beek gelijck een haringsbeck, hert als ses langhe snebben, alle beset met van fatsoene ghelijck deghene, die op de ghemeene man, die van de religie wilden wesen, aen de 9 „Anno 1576. Vrijdaechs na Sinte Maertensdach in den winter heeft een visger tot Sceveninghe ghenaemt Heijndric Jansz., alias Jan Heijntgis soen,ghevanghen onder sijn andere vissche eene aldusdanighe faetsoen van een swaertvissche. Hij was lanek omtrent tien voeten en omtrent een half vat dick, als hij mij seijde. En hij heeft hem gegeten en anderen medegedeelt en die reste int sout geleijt en daer na gegeten. En dat hooft met dat swaert dat voor an sijn hooft vout (vooruit) steekt, heeft hij an sijn gevel van sijn huis gespijkert. En ic comende tot Sceveninge, alsoe als ic doen ter tijt tot Leijde woonachtich was en daer gheweeke voor die vrijboijters van Haerlem, alsoe Haerlem noch onder prinsen van Oranges sijde niet en was, soe hebbe ic dit hooft gesien an sijne gevel van sijn huis en ic hebbe hem dat afgecoft en tot mijn broeder gebrocht (die tot Sceveninck noch woenachtich was) om dat hij ’t mij soude op drooge, alsoet noch versch was. En hij heeft dat van de honden late eete ende ic behielt dat swaert dat een seer hart bie (been?) es en is lanek een elle en 4 duijme en es breet faetsoen als die oude krijs- luijde hier voormaels haer degens waren”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 140