X EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE i8e EEUW. Historie is aantrekkelijk om de illusie der werkelijkheid zonder de zorg van het oogenblik. Eenigen tijd geleden bladerende in familie-papieren, in het bezit van Mevrouw de wed. Hoynck van Papendrecht Hudig, troffen mij daarin verschillende bizonderheden omtrent het maatschappelijk en huiselijk leven in den Haag in de 18e eeuw, die, hoe weinig ook, altijd belangrijk zijn. Te meer belangwekkend schenen mij deze gegevens uit een Haagsch-historisch oogpunt, omdat het hier voor een groot deel geldt het huis in de Molenstraat, waarin geboren en opgevoed werd Mr. C. P. Hoynck van Papen drecht, die in 1765 een der voorname medestichters was van het R. C. Weeshuis in de Warmoezierstraat. De gevraagde vergunning om een en ander wat mij in die richting belangrijk voorkwam uit het familie-archief te publiceeren, werd mij welwillend verleend. Die gegevens, aangevuld met hetgeen ik door tusschen- komst van den Heer Morren nog uit het Rijksarchief en ook van andere particuliere zijde mocht ontvangen, stelden mij in staat het interieur en het dagelijksche leven van een Haagsch patriciër in de i8e eeuw in groote trekken vast te leggen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 144