134 EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. r) Gaderboeken van den Haag 1733. N°. 7408 folio 95''. o. a. Mr. Reinier Bernhard Hoynck van Papendrecht was de tweede van vier zonen, geboren uit het huwelijk van Mr. Johan, geb. te Dordrecht 26 Mei 1654, overl. aldaar 29 Oct. 1718 en Anna Catharina van Heemskerck, overl. te Dordrecht 15 Dec. 1693. Hij werd geboren te Dordrecht 25 Febr. 1687, ging in Leiden studeeren en promoveerde aldaar den 28en Maart 1711. Het volgend jaar werd hij te ’s Gravenhage beëedigd als advocaat voor den Hove van Holland, Zeeland en West-Friesland, terwijl hij later den titel kreeg van raadsheer van Z. D. H. den Keur vorst van de Paltz. Waar hij toen in den Haag woonde, is mij niet bekend, maar na zijn huwelijk den gen Augustus 1720 met Maria Debora de Moy (geb. te Delft Dec. 1698 overl. te ’s Gravenhage 30 Nov. 1736), kocht hij den i2en Sept. 1722 van Mej. Elisabeth Thierry, wed. van wijlen Mr. P. de Bije voor ƒ7000.een huis en erf aan de noordzijde van de Molenstraat, onmiddelijk ten oosten grenzende aan het huis, door de wed. de Bije zelve bewoond, en ten westen aan dat van den commies Greijn. Met procureur Abraham Mens, den secretaris Quarles, overste Tuyningh en doctor Cuyper behoorde hij tot de hoogstaangeslagenen van die buurt x). Minstens elf jaren mocht hij met deze buren in goede nabuurschap samen wonen, want in 1733 vinden wij ze nog vermeld. Dit huis is waarschijnlijk het perceel, waarin thans de manufactuurwinkel van de firma W. Hiel Siedenburg n°. 59 in gevestigd is. Het kantoor was in een der voorkamers aan straat. Hier stonden hooge boekenkasten aan de twee blinde wanden, gevuld met perkamente folianten, o. a. vijf van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 145