6 Over Garnier zie ook beneden biz. 17 vlg. 2) Het spreekt van zelf, dat deze „toebackspijpmaecker” niet is de gelijknamige dichter (15991670). Vgl. over hem Worp in Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk., VI, 161 vlg. Wellicht is onze Jacob een neef; de dichter was een lijn- draaierszoon, dus niet van hooge komaf; eerst door zijn huwelijk met de weduwe van Groenevelt kwam hij in de groote wereld. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. d’observer la déclineson dans toutes les parties du monde avecq la cognoissance de faire reformer les cartes cos- mographes et navigables avec la mesme cognoissance de reformer les compas de mer, avec toutes les cog- noissances necessaires pour metre en practique le diet secret”. (N°. VII). Na de genoemde inlichtingen te hebben ontvangen, zal Garnier naar Engeland, Schotland, Dene marken en Spanje gaan „pour manifester ledict secret et en traicter avecq les roys desdicts royaumes ou avecq qu’il appartiendra soit parlement d’Angleterre et Ecosse, Conseil d’Espagne ou avecq aultres ayants ordres des diets royaumes”. Wat de zaak dan opbrengt, zal tusschen beide contractanten worden verdeeld; voor deze transactie wijzen beiden een domicilie te Parijs aan. Of van deze uitvinding iets is gekomen, is ons onbekend. Evenmin is het duidelijk, of wij hier met een serieuse uitvinding of met een fantastisch plan te doen hebben. 1) Op de arbeidscontracten volgen weer naar gewoonte de leercontracten. Een horlogemaker neemt op zich een leerling te onderwijzen gedurende drie jaar, anderhalf jaar „in ’t groote werek ende de vordere ende resterende tijt in ’t cleyne werek”het leergeld bedraagt vijftig gulden. (N°. VIII). Een zekere Jacob Westerbaen 2) contracteert den 12 Mei 1650 met Jan Thomasz. van Hogenberch; hij neemt aan diens zoon Jan Jansz. in twee jaren „het handtwerek van toebacxpijp-maecken” te leeren, „dat hij tot perfectie mach geraecken”de vader zal het eerste

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 14