I 42 EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE I 8DE EEUW. Rietstap No. 2, pag. 150. Vergel. A. Ising. Haagsche Schetsen III, p. 284. 2) Berichtboekje van den Haag. 1762 1763. Register van de advocaten Hof No. 5936. 3) Transportboekvan’sGravenhage7Mei 1745.No.695,folio220. en prinsgezind was (eigen schappen die in de i8e eeuw nu juist niet altijd van algemeene waardeering waren) schijnt Mr. H. v. P. een geacht Haagsch ingezetene te zijn geweest, hetgeen o.a. kan blijken uit het feit, dat hij deken was van de Molen- straat-buurt en uit het begiftigen van zijn oudsten zoon met een regiments-commando, waarvoor de vader wel zeer invloedrijke connecties moet hebben gehad. Den 3011 Nov. 1736 overleed zijne vrouw Maria de Moy. Zij werd den óen December d. a. v. des avonds ten half tien begraven „met 14 koetsen, 40 flambouwen en een wapen vooruyt in de groote kerke in een graft van Mevrouwe wed. Diert in ’t koor aldaar”. Uit dit huwelijk waren zes kinderen geboren, waarvan het jongste Cornells Het tweede, kleinere huis in de Nobelstraat, eveneens aan Mr. H. v. P. toebehoorende, werd in 1755 bewoond door Mevrouw van Schuylenburgh, weduwe van Mr. Jan van Schuylenburgh (geb. 18 Sept. 1675; overl. 13 Juni 1735) secretaris en griffier en naderhand raadsheer van de nalatenschap van Willem-III, Koning van Groot-Brittannië, raad en burgemeester van Haarlem, hoogheemraad van Rijnland, met wien zij 9 April 1713 in tweede huwelijk vereenigd was Bij haar woonde in, haar zoon uit het eerste huwelijk, Mr. Johannes van Schuylenburgh, advocaat bij het Hof 2). Later woonde in dit huis de wed. Nolthenius. Verder bezat Mr. H. v. P. land onder Papendrecht en IJsselmonde en o. a. ook hier in den Haag aan den Bezuidenhoutschen weg 3). Hoewel hij goed katholiek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 154