gescheyden, Zijne EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. I47 „29 Jan. Den feestdagh van gisteren (wanneer wij „eerst ten half drie uren des nachts waaren „is ons (God Danck) seer wel bekoomen”. Intusschen waren de kinderen, die allen uit het eerste huwelijk waren, volwassen. De oudste zoon Johan, die reeds 17 jaar was bij het sluiten van het tweede huwelijk, was kolonel-commandant van het regiment Waalsche dragonders en was in 1752 gehuwd met Theresia Maria van Lintelo. Hoewel hij in 1744 door den Prins de Ligne gratis werd vereerd met een standaard (een commando), welke „gratis eer” den vader nog een wisseltje van ƒ750 kostte voor „equipage”, was zijn vader in 1746 in „con- tinueele occupatie in het solliciteeren alommen” om een compagnie dragonders voor zijn zoon Johan, hetgeen hem, dank zij zijn vele invloedrijke relaties, blijkbaar gelukte. De op dezen zoon volgende dochter Anna Maria was in 1744 gehuwd met Jean Matthias Jacmain d’Ortho te Mechelen, van wien wij in 1749 den i3en Mei de vol gende aanteekening vinden „Van dezen avondt ten halff 9 is mijn schoonzoon „Jean Matthias Jacmain d’Ortho, ecuyer, door Zijn „Hooghijdt aangesteld tot raadsheer ordinair over alle desselfs landen, domeinen en intressen in Brabant en „aan het Hofif tot Brussel met een tractement van drie „duysent guldens ’s jaarlijcx, booven alle sijne te doene „oncosten van rijsen en verteeringen, hebbende te ge- „lijck desselfs eedt afgeleght in eigen handen van „Hooghijdt.” Deze d’Ortho kwam met zijn vrouw nog al eens over en bracht daardoor dan wat levendigheid in het huis in de Molenstraat, waar alleen nog in huis woonde de jongste zoon Cornelis, die later in Leiden ging studeeren. De bezoeken van dochter en schoonzoon waren ondanks de moeilijke reis veelvuldig en niet onwaarschijnlijk om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 160