150 EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8”E EEUW. „18 Aug. 1746. Endegeest. Op heden ten 10 ueren „des morgens met mijn vrouw, zoon en mijn kneght met „mijn koets naar de graven Van Grondsfeld Diepenbroeck „vertrokken en van daar wederom hier geretourneerd „den 23en deses des avonds omtrent 8 ueren. En hebbe „an de bediendens gegeeven voor een foeytje ƒ6. ”.1) Daarop volgt den 3^n October een uitstapje naar Poeldijk: „Op heden met mijn vrouw en zoon, neffens den .Heer advocaat Van den Broeck2) naar de Poeldijck ver- „trocken in geselschap van den Heer en Juffr. Pasquin „van Raamburgh en van daar wederom alhier in den „Haag geretourneert op Zondagh avond den 9 dito, ge- „geeven aan de meijdt een ducaton”. Voor neef en nicht Oem 3) op hun buitenverblijf „Auspiciit” in de omstreken van Haarlem, behartigde hij blijkbaar finantieele zaken, althans hij ontving nu en dan renten bij Scheurleer, die hij dan persoonlijk ging overhandigen en er aldus weer een tochtje aan vastknoopte. „12 Aug. 1750 ’s morgens te 5 ueren naar Haarlem „en soo verder naar „Auspiciit” vertrocken bij neeff en „nichte Oem en den 14211 des avonts wederom alhier „geretourneert, uytgegeven circum circa f 25. Endegeest was in 1712 het eigendom van den Heer Jacob van der Rijdt de Brochem. De beroemde René Descarte hield er veel verblijf. (Délices de la campagne. 1712. p. 143—144) 2) Mr. Pieter van den Broeck, raad en oud-burgemeester van Haarlem. 3) Jonker Anthony Thomas Oem van Moesembroeck, geboren 19 October 1696 en gehuwd met Elisabeth van Kuyckhoven, wier moeder was Eleonora Hoynck van Papendrecht, had een broeder Cornelis Alard Oem, Heer van Sandelingen Ambacht, die buiten Haarlem woonde en 17 Januari 1730 gehuwd was met Jkvr. Anna Catharina de Kies aan Wissen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 163