EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. I5I Zie pag. 97. 2) Het leven van Mr. J. van Lennep. Amst. van Kampen Co. 1909. I. p. 57. „25 Mei 1757. Op heden ben ick neffens mijn vrouw, „in gezelschap van de juffr. Bolle en Marchand met het „schip van den „Haagschen Blixem” direct van hier uyt „den Haagh naar Brabant vertrocken en den ien Juli op „deselve wijze wederom alhier (God Danck) in goede „gesondheydt gearriveerd.” Dan komt het uitstapje waarvan de blijkbaar goed in gelichte dieven profiteerden. x) „16 Aug. 1752, des morgens mette schuyt van 7 uuren „vertrocken op Ley de en te 2 ueren van daar op Haar- „lem en met het rijtuigh van neeff Oem, dat aan de „schuyt was komen afthaalen des avonts ten half acht „gearriveert op Auspiciit.” Daarna vind ik nog melding gemaakt van een reisje naar Brabant met den heer Van Bleijswijk in diens jacht, en den 6en Augs 1755 van het volgend uitstapje: „Des morgens ten 5 uuren met mijn vrouw en zoon „gereeden naar den Leydschendam, vandaar op Leyden „gevaaren, bij Winter wat koffie gedroncken hebbende, „met een koets naar de Leydsche schuyt van 9 uuren „gereeden, daarmede gevaaren tot Woerden, aldaar door „den heer en mevrouw Van Lennep met een jacht af- „gehaaldt.” In 1757 is sprake van een nieuw, sneller en recht- streekscher vervoermiddel „de Haagsche Blixem”, een voorlooper van de vliegschuit van 1821. 2) Omtrent dien „Haagschen blixem” worden nadere aan duidingen gegeven in de volgende aanteekening, die ik voor de curiositeit fnaar weder in zijn geheel overneem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 164