EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. I53 Zie omtrent de feesten bij 's Prinsen verheffing op 3 Mei d.t.v. G. H. Betz. Dames en Heeren uit de vorige eeuw. I. p. 223 enz. Dat Mr. H. v. P. een prinsgezinde was, getuigen zijne aanteekeningen omtrent het wel en wee der stadhouderlijke familie. Die aanteekeningen toch, voor hem van strikt vertrouwelijken aard, tusschen de gewone dagelijksche uit gaven in geboekt, en waarvan niet te vermoeden was, dat zij ooit het publiek onder de oogen zouden komen, kunnen niet anders beschouwd worden dan als bewijzen van sympathieke belangstelling. Het zijn de volgende „Op den I2en Mey 1747 x) ’s avonds ten 7 ueren is „zijne Hoogheijdt den Prince van Orangie en Nassau „onder eene onnoemelijcke meenighte en gejuyg van het „volck door het bosch in den Hage gearriveert neffens de „Croonprincesse van Engelandt, zijne gemalinne en de jonge „princesse, geaccompagneert zijnde door een groot getal hand gesteld. Maar daarmede waren de bezigheden van dien dag lang niet afgeloopen, want in den namiddag moest hij, vergezeld van zijn naaste mannelijke familie leden, later meestal zijn zoon Cornells en diens zwager Johan Diert, officieele bezoeken afleggen bij de leden van het Hof en andere autoriteiten. Mevrouw bezocht dan, vergezeld van haar schoondochter, eveneens in een koets, de intieme vrienden en familieleden, welke bezoeken in zooverre weer vergemakkelijkt werden, daar zij elkander wederzijds natuurlijk nooit thuis troffen. Was ’s avonds aldus aan de étiquette voldaan, dan volgde niet zelden nog een familie-bijeenkomst. Eerst in 1760 toen Mr. H. v. P. op leeftijd kwam, schreef hij„Hebbe personelijck niet „meer visites weesen geeven, maar alleen caartjes aan „de huysen gezonden. Edogh mijn zoon heeft rondt ge- „reeden in geselschap van d’Heer van Melissant.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 166