154 EEN aanzienlijk katholiek Hagenaar in de i8de eeuw. „22 Oct. 1751. Prins van Oranje, „Op heden tusschen 2 en 3 ueren is Z. D. H. onsen „waarden Erfstadthouder van eene inflammatie in de keel „subiet overleeden. 1) Zie Colenbrander. De Patriottentijd. I. 221. „De rouw bestond voor de niet-militaire waardigheid- bekleeders hierin, dat de heeren dragen zullen zwart lakensche rokken en kamisolen met saeie voering, met lakensche knoopen tot aen de kneep, maer niet op de mouwen of tassenpleureusen onder aen den opslag der mouwen; gepoederde paruiken; manchettes of lobben; zwarte saeiette kousen, karmuislederen schoenen en „31 Oct. Heden is den swaaren rouw voor zijn Hoog- „hijdt begonnen”. „koetsen, werdende van alle kanten het gedommel van „het canon en ander schietgeweer gehoordt. „Op Maandagh den 15 Mey 1747 is zijne Hooghheijdt „ter Rolle van den Hove solemneelijck geïnstalleerd ge- „worden en zijn alsdoen de pleydooyen met vooraffgaande „aanspraacken van felicitatie gedaan geworden bij de „heeren Van Hees (zoon van den president van den H. „Raade x) voor eysch, De Ville voor antwoordt, Schopman „voor replicq en denselven De Ville voor duplicq. „11 April 1748. Op heden is de Erffprins met seer „veele statie en pracht gedoopt geworden en genaamt „Willem, hebbende neffens mijn vrouw en zoon Cornells „den ganschen treyn, gint en weder sien passeeren door „de Hooghstraadt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 167