156 EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8UE EEUW. Jaarboeken. 1751. 2. p. 922 e. v. „9 Maart 1763. De Prins van Oranje heeft heden sessie „genoomen in den Raad van Staten”. „8 Maart 1760. Verjaaringhe van den Prince van Oranje, „stadthouder, die heden is getreden in zijn dertiende jaar. „5 Maart 1760. Getrouwdt de Princesse Carolina van „Oranje, metten Princen van Nassau-Weilburgh, zijnde des „avonds alle de huijsen alhier geïllumineert geweest. „En is die trouw alhier met veel statie verright geworden „in de groote kercke. In 1749 werd eene wijziging gebracht in de heffing der belasting, door afschaffing der gehate, zoogenaamde pachten. Ik vind in dat jaar dan ook eene aanteekening die daarop wijst: „Steenis. De extra-ordinaire verpondingen van onse „huysen laaten betaalen over desen jaare 1749 tot 4228. „Nogh op reecke van de te doene taxatie wegens de „aftgeschafte pachten 77 12.” I753 noteerde hij het overlijden van „mon frère Cornells.„Alomme de notificatie met de beste koetse „en liverije door den Haagh laaten doen en wijders met „gedruckte brieven van dat droevigh sterfgeval commu- „nicatie gegeeven aan alle de vrienden en bekenden.” Deze broeder Cornelis Paulus was geboren te Dordrecht, 1 Januari 1686, licentiaat in de rechten, kanunnik der kisting van het vorstelijk lijk, waarna nog de regeling moest plaats hebben van de plechtige en zeer omvangrijke begrafenis x).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 169