l6o EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. W. C. B. Hoynck van Papendrecht was aan Cornells Johan Baron Wittert verwant door zijn eerste vrouw Maria Debora de Moy, die evenals genoemden heer Wittert en Willem Joseph Baron van Brienen van de Groote Lindt, afstamde van het echtpaar Jacob van der Meer gezegd Pinckeveer en de mentia van Goeree. 2) Mededeeling centr. bur. van Genealogie en Heraldiek. 3) Adelsarchief 1901. pag. 292. naturaliseeren, ontving hij van Maria Theresia bij diploma van 12 Maart 1778 den titel van baron. l) Mr. H. v. P. was een groot vriend van zijn vader Adriaan geweest, die in de Nobelstraat woonde en bij wiens be grafenis hij als bloedverwant in de 6e koets zat met gene raal van Westhreenen 2). Deze Joncker Adriaen Wittert v. Hoogland, Heer van Hoogland, Emiclaer en Schonauwen geb. te Rotterdam, 14 Oct. 1692 3) woonde eerst op de hofstad „Het Kleine Loo”, dat hij in 1748 verkocht aan Prins Willem IV. Nog bezat hij een huis op de Keizer- gracht te Amsterdam en een buitenverblijf Oud Mijle aan den Amstel. Hij was een ijverig Jansenist en gesteund door de Amsterdamsche burgemeesters Van de Poll en Van den Bempden begon hij den in de geschiedenis van het R.-C. Maagdenhuis te Amsterdam beruchten vierjarigen strijd tegen zijne katholieke mederegenten Barchman Wuytiers en Roest, welke strijd den katholieken bijkans het Maagdenhuis had gekost. Onder de getrouwe vrienden en gasten van Mr. PI. v. P. behoorde ook Mr. Pompejus Hoeufft, lid van den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland en regent van het St. Nicolaas-gasthuis die evenals Mr. H. v. P. in Dordrecht was geboren. Hij was gehuwd met mej. Susanne Isabella Hooft en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 173