EEN AANZIENLIJK KATHOLIEK HAGENAAR IN DE l8DE EEUW. l6l II woonde in ’t Voorhout Z.Z. naast het Schoorsteenveger- straatje 1). Verder Mr. Willem Hendrik Dierckens, die 22 Dec. 1711 geboren was uit het huwelijk van Nicolaas en Maria Catharina van Schuylenburgh. Deze Mr. Dierckens werd eerst pensionaris van Gorinchem en in 1737 raad in den Hoogen Raad van Holland. Hij was 28 Juni 1746 ge huwd met Jacoba Amarantha barones de Salis, met wie hij een huis betrok in de Nobelstraat, dat in eigendom aan Mr. H. v. P. toebehoorde. Hij stierf te ’s Graven- hage 4 April 1776 2). In 1758 breidde de familiekring van Mr. H. v. P. en die der dagelijksche bezoekers van zijn huis zich uit door het huwelijk van zijn jongsten zoon. En hiermede komen wij vanzelf weder terug op Cornelis Paulus, dien wij op de Latijnsche school voor een oogenblik in den steek lieten. Hij had de Latijnsche school den 24 Sept. ’47 afgeloopen, en deed in „de Engelsche kercke met veel loff zijne oratio”. Blijkbaar had hij zichzelf met dien arbeid niet veel het hoofd gebroken, want papa teekent dien dag aan, dat hij den rector ƒ31.betaalde voor de „gemaackte oratio en instructie desweegens”, terwijl de kosten in de kerk voor het plaatsen van banken enz. een goede zestig gulden beliepen. Maar de hoofdzaak was, dat Cornelis in Leiden kon gaan studeeren om de voetsporen zijns vaders te drukken 402. Ocker Repelaer, schepen in wette en oud raad der stad Dordrecht verkoopt aan Mr. Pompejus Hoeufft, „raads heer in den rade en leenhove van Braband, een huys en erff, mitsgaders stal en coetshuys daaragter aan de Z. zij van’t Voor hout. nogh een huys en erff in ’t Schoorsteensteegje agter het voorgaande huys. 6 Mei 1743.” 2) Vorsterman van Oyen, folio 194. Deel I. Een portret van Mr. Dierckens komt voor op het Regenten stuk van De Spinny op het Gemeentemuseum.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 174